Halaman:PDIKM 699-05 Majalah Aboean Goeroe-Goeroe Mei 1931.pdf/14

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini telah divalidasi


Lihatlah kegambaran kita ini ! Apakah jang kelihatan disebelah belakang mata itoe ? (loebang). Siapa tahoe apa jang masoek kedalam mata itoe jang memperhoeboengkan mata kita itoe dengan otak ? Ingatlah oerat saraf itoe mendjadikan selapis koelit jang haloes. Koelit itoe dinamai koelit saraf. Siapa melihat hoeroef H digambaran kita itoe ?

Itoe koelit jang djernih. Dibalik koelit itoe ada poela seboeah koelit jang boendar dan berwarna. Lihatlah mata kawan-kawanmoe Bagaimanakah warna matanja ? Apa sebabnja itoe ? Samakah mata orang Eropah dengan mata kita ? Bagaimana warna matanja itoe dan apa sebabnja ? Djadi koelit itoe sematjam sadjakah warnanja ? Bagaimana sangkamoe, kosongkah antara koelit itoe dengan koelit jang djernih itoe ? Apakah isinja ? (sebangsa air). Lihat sekali lagi mata kawanmoe ! Ada soeatoe benda jang boelat dalam matamoe itoe, hitam warnanja. Apakah namanja itoe ? Tjoba toendjoekkan digambaran dipapan akan benda itoe. Apakah itoe sebenarnja ? (loebang). Apakah jang kedapatan dibawah loebang itoe ?

Pada barang apakah jang kedapatan djoega lens itoe ? Siapa jang teringat akan sifat lens itoe ? Tempoh hari telah kita bakar roempoet kering dengan seboeah lens ditengah panas matahari. Titik jang ketjil dari membakar itoe dinamakan.....?

Ja, titik perkoempoelan sinar. Demikian djoega dalam mata kita itoe tjahaja jang masoek kedalam itoe, haroes berkoempoel poela sehingga men'djadikan gambaran apa jang kita lihat.

Bagaimanakah sangkamoe gambaran benda - benda jang kita lihat itoe ? Kamoe sekalian barangkali telah melihat bagaimana gambaran benda-benda diperkakas toekang portret, boekan ? Siapa dapat mengatakan bagaimana gambaran itoe (terbalik ). Demikian djoegalah gambar - gambaran itoe didalam mata kita. Loebang jang ketjil itoe amat bergoena kepada kita. Siapa tahoe apa goenanja itoe. Kalau terlampau banjak tjahaja masoek, tahankah mata kita itoe menahannja ? Tentoelah tidak, olgt sebab itoe bidji mata itoe mengetjil.

Kalau kita akan melihat soeatoe benda jang koerang terang, kita pengapakan loebang itoe ? Pada mata binatang manakah jang njata kita lihat akan hal loebang bidji mata itoe mengetjil dan membesar ? Dibelakang lens itoe ada sebangsa air jang kental. Djadi tjahaja-tjahaja jang melaloei lens itoe, haroes melaloei apa poela ? Kalau air itoe tiada djernih bagaimanakah tjahaja jang masoek ? Dapatkah ia mentjapai koelit saraf itoe ? Kalau tidak apa jang terdjadi ? Apa sebabnja air-air itoe atjapkali keroeh ? Lihat gambaran itoe sekali lagi. Siapa dapat menjeboetkan , namanja serta menoendjoekkan dipapan bahagian2 mata manoesia itoe ? Gambarkanlah gambaran kita itoe dibatoemoe !

REZAK.