Halaman:PDIKM 699-05 Majalah Aboean Goeroe-Goeroe Mei 1931.pdf/13

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini telah divalidasi
97

A.G.G.


Goeroe bertanja kepada moerid-moerid :„Siapa tahoe gambaran apakah jang' tergambar dipapan itoe ?

Kalau moerid-moerid ta' tahoe mengatakan itoe, haroeslah goeroe menerangkan : „Ini gambaran seboeah mata jang dibelah doea".

Tjoba lihat mata kawan-kawanmoe ! Dapat kamoe melihat sekalian bahagian mata kawanmoe itoe ? Bagin manakah jang kelihatan ? Tjoba toendjoekkan bagian itoe digambaran kita dipapan. Bahagian jang lain itoe tidak kelihatan, apakah jang menghambat ? Siapa dapat menjeboetkan nama-nama toelang jang melindoengi bidji mata itoe ? ( toelang kening, toelang pipi dan toelang hidoeng).

Tjoba kamoe sekalian melihat kekiri. Kepalamoe itoe tiada bergerak. Melihat poela kekanan, keatas dan kebawah !

Dapatkah kamoe melihat ketempat itoe sedjaoeh-djaoehnja ? Apakah jang menahan itoe ?(oerat).. Djadi berapa boeah oerat jang lekat pada bidji mata kita ? Kalau seboeah dari pada oerat-oerat itoe singkat, bagaimana mata kita itoe ? Orang jang demikian dinamakan orang........? Dapatkah tabib memperbaiki mata demikian itoe ? Dipengapakannja ? Dapatkah semoea tabib mengerdjakan hal itoe ? Apakah nama dokter jang teroentoek mengobati mata itoe sadja ? Tjoba tjotjok mata kawanmoe ! Apa jang menoetoepi bidji matamoe itoe sebeloem djarimoe itoe sampai dimatamoe itoe ? Djadi apa goenanja peloepoek matamoe itoe ? Apa poela goenanja itoe ?

Sekarang engkoe bertanja lagi : „Lain dari boeloe itoe ada poela boeloe-boeloe jang lain, jang goenanja melindoengi mata kita djoega. Siapa tahoe, boeloe manakah itoe dan apa namanja ?

Apa jang atjapkali djatoeh dari atas dan kadang-kadang tiada tertahan oleh boeloe alis kita itoe. Benda-benda jang ketjil-ketjil itoe masoek kedalam dan bagaimanakah mata kita itoe ? (berair). Dari manakah datangnja air itoe ? (seboea .kelendjer). Apabila poela air itoe banjak keloear dari kelendjer itoe, (menangis dan bersoesah itoe). Kalau mata klta itoe kemasoekan binatang jang ketjil, air. mata kita keloear. Apakah goenanja ? Kalau benda atau binatang jang ketjil itoe tiada keloear dengan air mata itoe dengan apakah ia dikeloearkan ?(dengan oedjoeng sapoe tangan jang bersih dan digosok-gosok arah kehidoeng).

Siapa jang soedah melihat bidji mata kerbau ? Apakah isinja ? Berapa lapiskah pemboengkoes air mata itoe ? (tiga). Sekalian lapis itoe amat tipisnja, adalah setipis koelit bawang. Antara ketiga lapis itoe, manakah jang lebih koeat ? (diloear sekali).

Bagaimanakah warnanja ? (poetih, disebelah moeka koelit itoe djernih). Seroepakah warna lapis-lapis jang lain dengan jang bermoela? Tentoe engkau ta' tahoe. Biarlah engkoe katakan. Jang didalam itoe kehitaman. Apakah jang banjak kedapatan dilapiS itoe ?(oerat darah jang banjak).