Halaman:PDIKM 697-06 Majalah Aboean Goeroe-Goeroe Juni 1930.pdf/4

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini telah diuji baca

118

A.G.G.


Negeri-negeri jang memegang keras peratoeran 'adat — tiada maoe melangsoengkan soeatoe perkawinan, walau poen menoeroet atoeran agama, kedoea orang itoe ta' ada halangan kawin. Misalnja pada beberapa negeri ditanah Minangkabau — — —, tidak mengizinkan orang kawin ,,sesoekoe" pada hal menoeroet agama boleh dilakoekan.

Roepanja orang toea-toea dahoeloe kala teroetama Nabi-Nabi, merasa p e r 1 o e memboeat peratoeran kawin itoe, tentoelah akan menimbang keselamatan orang banjak.

Pertama-tama ialah, akan mentjegah sifat kebinatangan (tertib sopan oemoem).

Kedoea akan mendjaga kesehatan oemoem.

Misalnja tiap-tiap agama melarang orang kawin b e r s a n a k (seiboe sebapa) tentoelah karena ada bentjananja perboeatan itoe.

Kita merasa kebenarannja dengan mengambil alasan kepada pendapatan doktor2 pada zaman sekarang, bahwa „kawin sedarah (bersaudara) itoe mengadakan ketoeroenan jang tiada baik". Tambahan poela pada hakekatnja perkawinan sematjam itoe boekan beralasan tjinta sedjati. hanjalah karena hawa nafsoe sadja, jaYtoe meniroe sifat binatang.

Adapoen jang dikatakan tj int a s e d j a t i itoe, adalah seperti kata pantoen dibawah ini :

       Dari mana datangnja lintah,
        Dari sawah toeroen ke- kali ;
        Dari mana datangnja t j i n t a,
        Dari mata toeroen k e h a t i.

Kebiasaan pantoen ini diartikan kepada tjinta biasa sadja, jaYtoe orang djatoeh tjinta kepada seseorang, karena memandang roepa orang jang elok dan manis itoe !

Tetapi sebenarnja boleh diartikan lebih dalam: Oempamanja begini :

Toean mempoenjaY seorang saudara perempoean jang bagoes parasnja. Karena memandang kebagoesannja itoe toean djatoeh ingin dan tjinta kepadanja. Tetapi waktoe toean bawa segala pendapatan mata toean itoe kepada hati toean, maka dapatlah toean djawaban dari padanja:

,,Akoe ta` soeka, itoe saudarakoe !

Mendengar djawab si-hati itoe boeloe roma toean tiba - tiba berdiri, dan segala tjita-tjita toean tadi itoe lenjap semata. Djika demikian halnja, toean roepanja ta' dapat lagi tertipoe — sifat binatang telah toean tinggalkan. Walau poen toean setikar-sekalang hoeloe sekali poen.dengan saudara toean, tidaklah akan mendjadikan apa-apa.

Djadi tjinta sedjati itoe, artinja apabila mata telah sepakat dengan: hati (dari mata toeroen kehati).

Kalau mata dengan hati tidak sepakat atau hanja menoeroet perin-