Halaman:PDIKM 697-06 Majalah Aboean Goeroe-Goeroe Juni 1930.pdf/3

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

697

A.G.G.

TAHOEN X. JUNI 1930 No. 6

Orgaan oentoek pemadjoekan Onderwijs, bahasa dan bangsa

REDACTEURS: H. SOETAN IBRANIM. S. SOETAN PANI ENAN.

Adres Hedactio: Rozenhage-straat

ADMINISTRATEUR : SOETAN SARIPADO Stormparkweg—FORT DE KOCK.


REDACTEUR DINEGERI LAIN A. ST. PAMOENTJAK N. S. — A. LATIF. =


Soeloeh bagi iboe dan bapa.

(Samboengan A. G. G. No. 5).


MENTJAR1 DJODOH ANAK.

1. Porkawinan itoe, hendaklah berdasarkan pertjintaan.

2. Pakaian enak dipakai, djika hanja menoeroet oekoeran badan sendiri.


Adapoen perkawinan tiap-tiap bangsa didoenia, dilakoekan menoeroet atas doea peratoeran, jaitoe :

1e. Menoeroet agama.

2e. Menoeroet 'adat.


Tetapi pada hakekatnja bersendi pada peratoeran agama djoea. Peratoeran agamalah jang sebenarnja ditoeroet doenia sedjak poerbakala.