Halaman:PDIKM 697-06 Majalah Aboean Goeroe-Goeroe Juni 1930.pdf/22

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

136 A. G. G.

(Menilik soerat edaran jang terseboet, njatalah perpindahan kita goeroe-goeroe bertambah sempit. Apakah akan nasib Ambtenaar, kalau penghematan itoe ditoedjoekan kepadanja ? Red. A. G. G. )

VERHOOGING LOEAR BIASA. Dengan besluit toean Wd. Directeur van Onderwijs en Eeredienst tanggal 17 April 1930 No. 12007/D, karena berdjasa sementara waktoe sebagai leider pada leerschool dari Normaalschool oentoek Inl. hulponderwijzers, diberi verhooging loear biasa, moelai dari 1 Mei 1927 sampai penghabisan Februari 1928, kepada e.e. H. Soetan Ibrahim, Mevr. Moesi, N. Soetan Maharadja, Doellah Amat, Mevr. Zainab dan A. Soetan Maharadja, goeroe-goeroe di Fort de Kock, jang terkemoedian sekarang di Bondjol.

PROVINCIE SUMATRA. Het Nieuws memberi chabar, bahwa pemerintah bermaksoed mendirikan provincie itoe, moelai pada tahoen 1932 jang akan datang ini. Oentoek iboe negeri dari provincie Sumatra, didoega akan diambil Fort de Kock, sebab letaknja ditengah-tengah, baik bagi perhoeboengan segala sesoeatoenja.

Kalau maksoed itoe kedjadian, tentoelah kota Fort de Kock bertambah permai dengan bertambahnja gedoeng-gedoeng bagi dienst provinciaal.

Dalam rentjana begrooting 1931, telah diadakan satoe post pengeloearan wang bagi maksoed jang terseboet.

PERHITOENGAN DJIWA. Perloembaan karangan tentangan perhitoengan djiwa, sebagai mana jang dikehendaki oleh kantoor Volkstelling, telah selesai diperiksa oleh koemisi. Karangan jang datang adalah lebih dari 200, diantaranja jang terhitoeng mendapat prijs jang pertama dan mendapat hadiah f 150.— ialah dari t. R. Martasoekarta, goeroe di Semanoe (Jogjakarta).

Prijs kedoea, masing-masing mendapat hadiah f 75.— dari t. t. A. Notoprawiro, goeroe di Paiton (Djawa) dan Mahar goeroe di Samarinda (Borneo).

Prijs ketiga, masing-masing f 25.— dari t. t. A. Poespasoeganda, goeroe di Sekardjalak (Djawa), Moesa Schoolopziener di Tandjoengpoera (Deli) dan M. Taulu, goeroe di Kawangkoan (Menado).

Jang lain-lain 10 orang mendapat diploma dan medaille, diantaranja e. Moehd. Noer, goeroe di Magek (Fort de Kock).

ARBEIDSCONFERENTIE. Sebagaimana pembatja telah mema'loemi, tadinja engkoe H. A. Salim tidak akan pergi ke Geneve menghadiri Arbeidsconferentie disana dalam boelan Juni ini, sebabnja teroetama berselisih tentangan belandja; tetapi kemoedian dapatlah persesoeaian tentangan itoe, hingga maksoed pergi ke Geneve jang kedoea kali, telah langsoeng. Sepandjang chabar jang didapat oleh B a t. N i e w s b l a d, bersama-sama