Halaman:PDIKM 697-06 Majalah Aboean Goeroe-Goeroe Juni 1930.pdf/21

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi


A.G.G.

135


rasaan kita dalam kitab itoe, tidak perasaan Mesir jang mendjadikan ragoe-ragoean kepada penoentoet-penoentoet bangsa kita.

Akibatnja pembitjaraan spreker, selainnja menerangkan tambo cooperatie, mengadjak soepaja kita moeslimin beroesaha dalam roepa-roepa tjabang pekerdjaan jang membawa kepada kesempoernaan.

Setelah Voorzitter mengatoerkan terima kasih kepada spreker terseboet, laloe memperselakan t. Iljas Jacob akan menerangkan hal: pengadjaran dan pendidikan. Waktoe seorang anak lahir kedoenia kata spreker, ia telah mempoenja kepandaian jang dianoegerahkan Toehan, jaitoe beberapa isjarat jang menjatakan maksoednja. Masa itoe, ia telah masoek dalam doenia pergaoelan, jaitoe bergaoel dengan iboe bapanja ; bertambah besarnja, bergaoelan dengan kawannja sepermainan, kemoedian dengan orang sekampoengnja dan achirnja dengan sekalian bangsa didoenia. Soepaja dapat kesempoernaan dalam pergaoelan itoe, patoetlah ia dididik, didikan jang beralasan agama, kebangsaan dan tanah air.

Didikan itoe, patoet disempoernakan benar-benar, sebab adanja lebih dari pengetahoean ; tetapi kedoeanja itoe tidak boleh ditinggalkan, karena ialah jang membawa kepada kemadjoean economie, wet doenia achirat dan politiek Keterangan spreker ini, memoeaskan kepada congressisten, jang tidak asing selaloe dapat tepoekan jang rioeh.

(Ada samboengan).


ANEKA WARTA.


TOELATING EXAMEN N. S. Telah ditetapkan, oedjian masoek pada Jongensnormaalschool di Padangpandjang bagi cursus 1930 — 1931 dilangsoengkan moelai tanggal 2 Juni ini. Mereka jang masoek oedjian itoe, ialah moerid laki-laki jang telah madjoe pada voorexamen dahoeloe, terketjoeali moerid-moerid sekolah dalam district Padangpandjang.

Demikian djoega oedjian masoek pada Meisjesnormaalschool, dilangsoengkan pada 19, 20 dan 21 Juni, oentoek moerid-moerid perempoean jang telah madjoe divoorexamen tanggal 9 sampai 11 Januari j. b. l.

Oedjian itoe dilakoekan, masing-masing pada Normaalschool terseboet.

ONGKOS PINDAH. Menoeroet soerat toean Directeur van Onderwijs en Eeredienst tanggal 7 Mei 1930 No. 14164/C, moelai dari tanggal itoe dan seteroesnja, goeroe-goeroe jang pindah karena permintaannja sendiri, maka segala ongkos-ongkos perpindahan itoe atas tanggoengan jang berkepentingan, terketjoeali kalau goeroe itoe pindah karena sakit atau dinaikkan pangkatnja.