Halaman:PDIKM 697-06 Majalah Aboean Goeroe-Goeroe Juni 1930.pdf/17

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

A.G.G.

131


VII. 476,125

448,05

0,08

928,755

477,12

836,48

14,78

26,35

8,12

3,15


VIII. 141/3 + 175/6 + 72/3 -' 91/3 =
IX. 0,04 H. A. = A

0,09 H.M2. = A

1,02 D.M2. = A

5000 M2. = A


Djoemlah A

X. 46/8 : 4/6 + 83/5 : 11/6 - 65/9 : 5/9 =

HOOFDREKENEN.

  1. Harga 1 pikoel beras f 14. Berapa harga 11 kati?
  2. Harga 100 kerambil f 3 1/2. Berapa harga 22 boeah?
  3. Harga seekor ajam f 0,85. Berapa harga 11 ekor?
  4. Harga 9 ekor kambing f 144.— Berapa harga 5 ekor?
  5. 33 ringgit dan 3 tali berapa roepiah ?
  6. Harga 1 L. minjak tanah f 0,24 berapa harga 23/4 L.?
  7. Dari poekoel 71/2 pagi sampai 1,15 berapa djam?
  8. Makanan 9 hari 1/2 pikoel. Berapa K.G. makanan 72 hari?
  9. Pandjang keboen 27 1/2 M. lebar 8 1/4 M. Berapa M. kelilingnja?
  10. {(16 X 25 + 178 — 80 — 98): 100)}X 13/4 — 7
angka2 ini diseboetkan sadja, tidak ditoeliskan dipapan.

VERHOOGING.


Tiga empat boelan akan datang soeatoe verhooging gadji, malah kadang-kadang seboelan lagi, soedah diingat-ingat, dipikir-pikir. Dibintjang-bintjang tjara membelandjakannja. Ditjari djalan memperbaiki hidoep, moedah-moedahan mendapat kelapangan sedikit disebabkan verhooging baroe itoe. Tetapi . . . . . kadang-kadang karena koerang betoel perhitoengan, adakala poela mendatangkan takoet jang lebih besar, sehingga rasanja djangankan melapangi, malah menambah soesah.

Adakah toean-toean memikiri akan menjimpannja? Pada kebanjakan kita, djaoeh dari itoe. Boekan disebabkan boros atau lain-lain, sekali - kali tidak. Hanja karena ta' sampai menjampai djoega. Karena biasanja menanti verhooging seboeah, soedah bertambah jang akan memakan seorang.

Alhasil keadaan balans sebagai semoela djoega. Tetapi tidakkah ada