Halaman:PDIKM 697-06 Majalah Aboean Goeroe-Goeroe Juni 1930.pdf/10

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

123

A.G.G.

Marilah kita sekalian bersama-sama membantoe akan menjampaikan maksoed jang amat bergoena itoe bagi keperloean oernoem.


K E H O R M A T A N.


Hormat itoe ja`ni soeatoe sifat jang hanja didapati pada manoesia. Tiadalah bangsa manoesia jang ta' mempoenjai hormat. Akan tetapi tiadasama keadaannja pada sekalian bangsa. Semakin moelia soeatoe bangsa, semakin njata keadaan hormatnja.

Hormat inilah membangkitkan 'adat dan lembaga, jang lama kelamaan mendjadi oendang-oendang. „Hormat itoelah pokok agama". Oleh sebab itoe, maka barang siapa jang hormat menjatakan bahwa ia ber`adat dan berlembaga dan beragama serta berkepertjajaan.

Hormat itoelah jang meninggikan deradjat kita dari pada binatang.Pada kehormatan itoelah dapat diketahoei betapa tingginja pangkat 'kita dalam deradjat manoesia, karena hormat itoelah menentoekan Iceadaan kemoeliaan. Alhasil makin tinggilah kemoeliaan kita bila tinggi poela kehormatan kita Djadi njatalah kemoeliaan kita dapat dioekoer dengan hormat kita.

Sedjak ketjil kita peladjari betapa hormat itoe. lboe, ajah dan saudara dan sekalian keloearga wadjib kita hormati. Disekolah poen kita peladjari djoega hormat itoe. Kita peladjari bahwa 'oemoer, pangkat, 'adat dan lembaga, agama dan kepertjajaan, kaoem keloearga, anak dan isteri,harta benda, hak dan kewadjiban, kesoekaan dan permainan orang lain d.l.l. wadjib kita hormati belaka.

Tetapi amat sajang sekali pengadjaran ini kerap kali tidak toemboeh beroerat dan berakar. Keadaan inilah menjebabkan maka diadakan oendang-oendang jang bertiang 'adat agama, jaitoe jang dipetik dari hormat tadi; soepaja oendang-oendang itoe mempoenjai kekoeatan, maka diadakan poela hoekoeman. Maksoednja soepaja timboel maloe dihati orang jang dihoekoem. Tetapi kerap kali maksoed ini tiada diperoleh. Sebab itoe diadakan hoekoeman siksaan dan ............. hoekoeman mati.

Maka wadjiblah kita menanam dihati anak-anak akan hormat itoe. Toendjoekkanlah kepadanja betapa orang wadjib hormat menghormati. Masoekkanlah kedalam tingkah dan lakoe tertib dan sopan si anak.

Ichtiarkanlah soepaja anak itoe selaloe mengingat hormat itoe, bila ia berkata dan bertoetoer ! Apabila hormat ini telah tertanam didalam hatinja, tentoelah pengadjaran jang diterimanja akan tdemboeh poela. Bila kelak pikirannja tadjam, pengetahoeannja banjak dan pemandangannja lebar hidoepnja nistjaja sentosa dan berfaedah bagi sesamanja. Kemana ia pergi tentoe terboeka pekerdjaan oentoeknia dan tiadalah lain jang diperolehnja