Halaman:PDIKM 692-03 Majalah Aboean Goeroe-Goeroe Maret 1928.pdf/12

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Ada masalah saat menguji baca halaman ini

54

A.G.G

MOERID JANG MEMBOEAT EXAMEN PADA HARI PENGHABISAN
Nama moerid dan negeri H.R. Rek. Ciff. Dict. Taal Iezen
1. M. Rasjid Padang Pandjang I 8 10 8 7 7 7
2. Rasib Lasi. 9 8 10 6 6 7
3. Kasoep „ 9 10 8 6 4 6
4. Sabirin Talang 8 8 6 7 6 7
5. Iljas Loeboek Sikaping I 7 6 10 7 6 6
6. Rasidin Tabat Ganggam 8 6 6 6 6 7
7. Oemar Soeliki 7 2 8 8 7 7
8. Isma'il Tabat Ganggam 8 6 6 6 6 7
9. Abdoel Djabar Taloe 7 6 6 4 6 8
10. Nazaroe'ddin Matoer 8 6 8 2 6 6
11. Soemar Gadoet 8 4 10 3 6 5
12. Noerbai „ 8 8 7 6 5 6
13. Siak Ana Siroekam 9 2 6 7 5 6

14. Samawi Pakan Kamis 15. Moenir Kota Toea 16. Sarikoan Gadoet 17. Anrir Hamzah Pad, Pandjang I 18. Sari Loeboek Sikaping 1 19. Jahc esin Talawi 20. Abd. Azis Pasar Koeok 21. Ripin Agarn 22. Marah Hoesin Loeboek Aloeng 23. Djohor Matoer 24. Mansoer Gadoet 25. Aboe Loeboek Aloeng 26. Oesman Gadoet 27. Maat Pasar Ambatiang 28. Moechtar Padang VII 29. Salim Lasi 30. Moehd. Sawi Naras 31. Saharoe'ddin Pad. Pandjang III 32. Dinai• Painan 33. Kamilin .Matoer 31. Zainoe'ddin Lasi 35. Danial Al. Pandjang 36. .Nobr Moehammad Soeng. Lirnau 37. Botok Siroekam 38. Hasau Basri Pajakbemboeh I 39. Daroesin Faso 0. Djoemaa Lawang 41. Loebi Taloe 4 2. Darian Sawah Loento I 43. Soeid Pariaman III