Halaman:PDIKM 691-09 Majalah Aboean Goeroe-Goeroe September 1927.pdf/13

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

A.G.G.

131


Setelah kita mengerdjakan sembahjang jang diperdoekan itoe, wadjib poela kita memberi nafkah diri dan anak isteri dengan harta jang halal. Nafkah itoe bergantoeng kepada si pemberi. Djika ia kaja setjara kajanja, dan djika miskin setjara miskin poela. Soenggoehpoen demikian, ditilik poela kepada keperloean orang jang dinafkahi. Apabila besar keperloeannja dan amat penting, wadjib diberi, djika ada; dan apabila nafkah itoe akan dipergoenakannja akan pengerdjakan larangan Allah, ta" wadjib diberi. Menoeroet boenji pepatah Minangkabau: „Ketjil kajoe ketjil bahannja, gedang kajoe gedang bahannja.“ Toehan Allah ta" mengizinkan dengan perboeatan jang berlebih-lebihan, hanjalah bajang2 sepandjang badan.

Barang siapa jang telah sampai hartanja senisab [ menoeroet atoeran Agama Islam ] wadjib mengeloearkan zakatnja. Zakat itoe dikeloearkan sekali dalam tiap2 tahoen. Lain dari pada zakat harta itoe, wadjib lagi menoenaikan zakat pitrah bagi tiap2 oemat Islam besar ketjil ataupoen anak jang baroe lahir. Zakat pitrah itoe dibajar dalam beelan Ramadan sampai satoe Sawal pagi hari, sebeloem sembahjang hari raja ('aidil'fitri).


Orang2 Islam, mesti pertjaja kepada Querän dan hadis Nabi Moehammad, lagi wadjib pertjaja kepada segala Kitab Allah jang ditoeroenkan Toehan kepada Rasoel-Rasoelnja sebeloem Nabi Moehammad, seperti: Kitab Zaboer kepada Nabi Daoed, Taurat kepada Nabi Moesa dan Indjil jang ditoeroenkan Allah kepada Nabi Isa. Boekannja pertjaja kepada namanja sadja, hanjalah pertjaja kepada peratoeran-peratoeran Allah, jang terseboet didalamnja. Perbandingkanlah maksoed boenji Kitab Allah jang lain-lain itoe dengan perkataan Allah dalam Qoerän. Pada permoelaan ajat jang diatas tadi, Allah telah berfirman, menjatakan Qoerän ta' patoet dikeragoei. Terimalah apa2 jang terseboet didalamnja!

HABIB AL-MADJIDIJ

[Ada samboengan]


Beberapa perkara mengalangi kemadjoean sekolah

dan Satoe-doea ichtiar akan menghin-

darkan halangan itoe.—


[Keradjinan moerid bergantoeng kepada djalannia peladjaran dan pendidikan, dan kemadjoean peladjaran dan pendidikan bergantoeng kepada keradjinan moerid, djadi kedoeanja sangkoet bersangkoet adanja].—

Padoeka E. E. Jang terhormat: Adapoen maksoed rentjana hamba ini, boekanlah hanja hendak menoeliskan boeah pikiran sadja, sebagai gobahan jang menoendjoekkan bahasa hamba poen pandai poela menoeliskan soeatoe karangan dalam madjelis j. t. ( A. G. G.) ini, melainkan semata-mata ialah akan mentjeriterakan beberapa