Halaman:PDIKM 691-09 Majalah Aboean Goeroe-Goeroe September 1927.pdf/12

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Ada masalah saat menguji baca halaman ini

130

A.G.G.


akan melanggar peratoeran Allah, nistjaja ia berhati-hati memahamkan perintah Toehannja. Dipersisihkannja mana jang disoeroeh dan mana jang dilarang. Tentoe kepadanja jang halal dan jang haram.


Mengerdjakan sembahjang jang lima waktoe seharl semalam, seperti: Soeboeh, Zoehoer, `Asar, Magrib dan Isa wadjib. Apabila orang itoe ta' hendak sembahjang jang diperdoekan itoe, teranglah ia telah melanggar wet Allah. Sembahjang itoe boekannja doedoek tegak sadja, melainkan dengan peratoerannja: dimoelaï dengan takbir disoedahi dengan salam. Batjaan dalam sembahjang itoe, semoeanja dengan bahasa `Arab. Djadi bagaimana daja kita jang ta' tahoe bahasa itoe? Soepaja, kita mengerdjakan perintah Allah djangan toeroet-toeroetan sadja, ataupoen membatja kitab-kitab Islam jang telah diterdjemahkan kedalam bahasa kita. Sekiranja kita mengerti maksoed perboeatan kita dalam sembahjang itoe, nistjaja kita kasih dan tjinta mengerdjakannja. Hiba hati meninggalkan sembahjang itoe. Dalam kita sembahjang itoe, semata-mata kita menghadapkan hati kepada Allah jang mendjadikan semista `alam ini. Dalam pada itoe, kitamemo honkan kepada Allah,soepaja perboeatan kita jang salah diampoeninja. Sebab manoesia bersifat gawal (salah), Allah ta'ala bersifat kadim. Lain dari pada itoe kita minta selamat hidoep diatas poenia, terhindar dari malapetaka doenia jang fana ini. Oemoer kita mohon dipandjangkan Allah, rezeki moerah, `amal ibadat diterima Toehan. . Soepaja njata bagi pembatja, marilah hamba toeliskan disini sedikit do`a dalam mengerdjakan sembahjang itoe.


Artinja: „Ja Toehankoe! ampoenilah bagikoe, beri rahmatlah akoe, moeliakanlah akoe. beri rezekilah akoe, toendjoekilah akoe selamatkanlah dan ma`afkanlah akoe"

Do`a ini soenat dibatja dalam doedoek antara doea soedjoed pada tiap2 sembahjang. Apabila dengan hati ichlas kita memohonkan do`a ini kepada Allah dan choesjoe' [sebenar-benar menghadapkan hati kepada Allah kita mengerdjakan sembahjang itee, nistjaja Allah akan mengaboelkannja. Kita jang mempertjajaiAllah. mengakoe betoel, bahwa dia pengasih penjajang dan memperkenankan tjita2 jang mentjoekoepi roekoen dan sjaratnja. Mintalah kehaderat Toehanmoe, apa jang berkenan dihatimoe, nistjaja diberinja. Tetapi ingat, Allah ta' hendak memberi siapa djoega, djika tidak menoeroet peratoerannja. Wadjib manoesia mengoesahakan dirinja dan memakaikan sebab2 akan pentjapai tjita2 hatinja. Permintaan kepada Toehan Allah, jang sebaiknja dalam waktoe mengerdjakan sembahjang.