Halaman:PDIKM 691-07 Majalah Aboean Goeroe-Goeroe Juli 1927.pdf/14

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

92

A.G.G


toeran agama dan moedah poela menjatakan fikiran tentangan agama kepada kawan-kawan. Pandai berhitoeng, amat besar goenanja oentoek penjelesaikan zakat dan harta poesaka. Onderwijs jang diadjarkan disekolah boekan mengadjar moerid2; pandai membatja dan menoelis sadja, teroetama sekali, mengadjarnja berkelakoean sopan, berhati loeroes, pengasih penjajang, meniroe boeatan jang baik-baik dan menghindarkan segala roepa kedjahatan. Agama Islam menjoeroeh benar-benar memakaikan sifat-sifat itoe kepada pemeloeknja. Djika pemeloek agama Islam tidak berkelakoean sopan, berhati loeroes, pengasih penjajang, meniroe perboeatan jang baik-baik dan menghindarkan segala roepa kedjahatan, makas ia terhindar dari Islam sedjati. Adakah bergoena segala roekoen Islam jang dikerdjakannja tadi? Baiklah kita poelangkan kepada Allah jang lebih mengetaheoei. Toean pandanglah bangsa jang memeloek agama Kristen. Segala peratoeran Islam, seperti onderwijs jang diadjarkan disekolah, semoeanja apa padanja. Ia ta' maoe berdoesta dan mengitjoeh sesama manoesia atau menipoe. Perkataannja teroes terang sadja, jang ta' senonoh ta' maoe ia mengeloearkan.

Djika ia berniaga, dengan peratoeran Islam semoea, sekali-kali ta' maoe ia memakan benak. Pendjoealannja teratoer, barang dagangannja baik semoeanja. Ta' pernah kita membeli barang jang palsoe. Senang hati kita membeli barangnja jang baik itoe. Djadi kita orang Islam mendapat gelaran merk Islam sadja, peratoeran Islam dikerdjakan oleh pemeloek agama lain. Insjaflah, hai bangsakoe jang memeloek agama Islam.

Lain tidak, onderwijs setjara ke Islaman beloem tertanam benar-benar dihatinja, sekadar ia mengetahoei koelit Islam sadja baroe. Amat banjaklah pengadjaran-pengadjaran jang diadjarkan disekolah, jang ditoentoet oleh agama Islam, seperti; hal mendidik, berkeboen, memerintah, djadi dokter dan lain-lain. Sebahagian pemeloek agama Islam, ta' mengerti benarkah Onderwijs itoe ditoentoet agamanja atau tidak? Djadi soepaja terboeka hati iboe bapa jang akan menjerahkan anaknja kesekolah, sewadjibnjalah Agama Islam diadjarkan disekolah. Doenia dapat, achiratpoen terbawa. Bertambah kasihlah ra'iat Islam kepada radja. Bapa jang enggan menjerahkan anaknja kesekolah, djadi bereboet-reboet memasoekkan anak kemanakannja. Lebih-lebih dikampoeng-kampoeng, kerena ia tahoe apa goena anaknja bersekolah. Tahoe ia, bahwa pengadjaran itoe berfaedah doenia achirat.

Pendidikan Agama Islam pada seketika ini di Minangkabau, boleh lah dikatakan bererti sedikit dari pada doea poeloeh tahoen jang telah laloe. Masa dahoeloe, anak-anak diadjar membatja dan melagoekan Qoeran sadja. Apa maksoed dan toedjodan Qoeran tidak diindahkan. Tapi oleh karena didikan Onderwijs disekolah-sekolah boemi poetera, pendoedoek Minangkabau moelai terboeka fikirannja akan mengetahoei agamanja lebih landjoet. Djalan mengadjarkan agama sekarang, dari sehari kesehari ber-