Halaman:Massa actie.pdf/45

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

— 41 —

prodoeksi dan distriboesi. Tambahan lagi, ia akan mempoenjai semoea alat penjebar semangat, seperti Sekolah, Soerat-kabar dengan setjoekoepnja

Sovjet berichtiar menghantjoerkan „boerokrasi” jang biasa terdapat pada soeoseenan parlementer. Soepaja tertjapai maksoed ini didjalankan tindaka-tindakan ini:

  1. ) Waktoé pemilihan disingkatkan,
  2. ) Perhoeboengan sipemilih dengan jang dipilih didekatkan dan sipem pembikin oendang-oendang dengan sipendjalankan disatoekan dan dibentoek satoe Badan jang sama-sama memboeat dan mendjalankan oendang-oendang;
  3. ) Wakil-wakil itoe bilamana sadja boleh diangkat dan diperhentikan;
  4. ) Kedalam pemerintahan seberapa boleh dimasoekkan kaoem boeroeh.

Kaoem boeroeh jang insjaf sekali, jang mesti memegang pemerintahan negeri karena kaoem boerdjoeis akan selaloe berdaja-oepaja menoontoet kekalahannja jang doeloe dirampas oleh boeroeh, dan ini tentoelah didjalankan mereka dengan kontra -revoloesi. Mereka ini discoesoen dalam partai komoenis.

Menoeroet keadaan itoe, nanti kekoesaan politik diperloeas sampai kepada boeroeh-boeroeh berorganisasi dan serikat sekerdja dan achirnja keseloerceh kaoem boeroeh.

Semestinja tiap2 kelas jang revoloesioner hendaklah merampas dan mempertahankan semoea kekoeasaan politik. Karena kalau ketenteraman politik disatoe-satoe negeri soedah kokoh dapatlah oesaha-oesaha ekonomi didjalankan dan bersama dengan itoe hidoeplah demokrasi jang toelen.

Indonesia beloem pernah mengenal „demokrasi”. Dan karena boerdjoeasi boemipoetera jang koeat ta'ada, boeat sementara waktoe Indonesia tidak akan berkenalan dengan demokrasi itoe. Semoea daja-oepaja oentoek memperolehnja tidak akan berhasil, dan boleh dikatakan semoea tjita-tjita seperti itoe - dictatuur - demokrasi boerdjoeis - tidak moengkinHanja klas boerceh Indonesia sadja jang dapat memegang dictatuur (bila ia tetap insaf dan bekerdja). Ia mengoeasai kehidoepan ekonomi.

Dan diwaktoe sekarang salah satoe kelas jang mempoenjai organisasi jang terkoeat di Indonesia. Kita ta'oesah menjesal bila kita langkahi djaman „demokrasi tipoean" itoe!

Kekokohan politik dari Repoeblik Indonesia dapat dipertahankanoleh dictatuur boeroeh jang kokoeasaan semangatnja terkandoeng dalam satoe partai revoloesioner jang „koeat”. Lama-kelamaan kekoeasaan politik dapat diperloeas kepada tiap2 boeroeh Indonesia.

3.Dewan „Rakjat” kita !

Bikinan boerokrasi jang boeroek dan kemoenafikan besar! Soenggoeh hanja pada bangzsa Filistin dahoeloekah kita dapati kekerasan dan ketjoerangan seperti sekarang ini.

Dimanakah Rakjat jang berdiri dibelakang Dewan Rakjat itoe? Dan apakah jang soedah diperboeat Dewan Rakjat jang mahal itoe oentoek rakjat? Diantara 48 orang anggota 20 bangza Indonesia dan 28 orang asing jang mewakili kapital asing. Dengan keadaan demikian sia-sialah semoea ichtiar anggota akan mendapat kemenangan soeara.