Halaman:Massa actie.pdf/20

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

— 16 —

langsoeng. Boekakankah firma- firma dan maskapai-maskapai, baik import atau export dalam perdagangan jang sedemikian besarnja antara Inggeris dan India, memboetoehkan kaoein saudagar-pertengahan bangsa India sabegai perantaraan? Dan lagi boekankah tak dapat selamanja dengan „bajonet” memaksa satoe bangsa membeli barang-barang kita? Maoe tak maoe ia mesti menaikkan tingkatan penghidoepan, djika ia maoe beroleh pembelian jang tetap. Inilah jang memaksa imperialisme Inggeris memberikan pendidikan Barat kepada segolongan bangsa India. Sekolah Tinggi jang pertama di Benggala jang sekarang soedah beroesia 100 tahoen jang pada permoelaannja hanja boleh dikoendjoengi oleh anak orang kaja dan aristokrasi, kemoedian dibenarkan djoega boeat anak orang biasa.

Dalam waktoe jang singkat sekalian Sekolah -sekolah Tinggi itoepoen mengeloearkan sekian banjak kaoem terperladjar hingga boerokrasi Ing geris tak dapat menerima mereka sama sekali. Timboellah disana kelas jang terdidik setjara Barat dan jang merasa tak senang, jaitoe kaoem boeroeh haloes . Dari kelas inilah kemoedian lahir beberapa orang pemimpin pergerakan kemerdekaan jang terkenal sebagai extremist jakni kaoemi kiri. Demikianlah imperialisme Inggeris melahirkan moesoehnja serta menggali koeboerannja sendri.

Dengan pimpinan Tilak jang termasjhoer itoe timboellah pergerakan boikot pada tahoen 1900-1905. Maksoednja soepaja hidoep indoestri dan perdagangan nasional dengan djalan memboikot barang -barang paberik Inggeris jang diimportkan (kapas ditanam di India sesoedah itoe dikirimkan kenegeri Inggeris dengan harga jang berlipat-ganda, didjoeal poela kepada pembeli bangsa India).

Dengan mempergoenakan barang-barang jang beloem dirampok „sebagai sendjata” kaoem terpeladjar beroleh kemenangan. Toean tanah jang besar-besar dan saudagar-saudagar memberikan pertolongan jang beroepa kapital, semangat dan alat oentoek memenoehi program kaoem extremis. Meskipoen penoeh dengan rintangan-rintangan politik, ekonomi, keoeangan dan alat jang loear biasa dapat djoegalah Tilak dan kawan kawannja kemenangan. Berbagai indoestri termasoek djoega indoestri tenoen, indoestri nasional waktoe sekarang, adalah jang teroetama boeah tangan Tilak dan kawan-kawannja. Poen djoega soedah mempoenjai lapangan internasional. Sebagian besar dari kemenangan itoe djoega bergantoeng kepada pertolongan boeroeh dan tani bangsa India.

Berdiri diatas kemenangan Tilak, dapatlah Mr. Gandhi kemenangan dalam pergerakan Non-Cooperation atau pergerakan boikot. Hampir semoeanja paberik tenoen di Bombay (lebih koerang 200 djoemlahnja) sekarang djadi milik bangsa India digerakkan oleh otak India dan tenaga India. Kapas Inggeris sekarang dipoekoel oleh persaingan jang sangat hebat, boekan sadja di India sendiri, tetapi djoega di Afrika, Melajoe, Tiongkok dan lama-kelamaan djoega di Eropah.

Oendang-oendang perdagangan India jang belakangan ini melindoengi kapas keloearan India. Tidak sedikit keboen-keboen firma dan bank sekarang bekerdja dengan kapital India dan dipimpin oleh bangsa India. Indoestri-indcestri seperti arang, besi dll. serta indoestri logam jang modern sekarang dipegang oleh bangsa India. Djika diwaktoe perang doenia Inggeris membeli gerobak kereta api dari „Tata Coy” sekarang