Halaman:Lamijoe Wakong.pdf/97

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

95

en baroe Tian Tjoen masoek, kapan tiada begitoe, en die dalem itoe boewie gelap sekalie, pegimana bole masoek, mangka dia dateng begitoe roepa, djadie saija dapet taoe palsoe, ini Wakong ada die awan dia dengarin sadja tjaritanja begitoe, en Wakong lantas poelang bitjara sama binienja begitoe soesa, en binienja dengar lakienja tjarita begitoe soesa, lantas tarik napas, Wakong kata: kaloe begitoe tjaritanja terlaloe soesa boeat toeloengin goewa poenja ma, en lantas menangis binienja liat lakienja menangis, dia kata: tiada kenapa! saija ada poenja soedara proempoan tingal sama Kioe Kouw Tian Tjoen, bole djadie gioklie pangil saija poenja ma ambil saija poenja kipas njang ikoettin kita poenja orang, bole „phie” djadie 9 kepala (Saij Singa) itoe njang laen-laen kita poenja Popwe djoega bole „phie” djadie día poenja pake'an, tjoema tjarie njang djadie Tokgan Kwie kita tempel soerat barangkalie ada orang njang bisa „phie” djadie Tokgan Kwie itoe sampe, en Wakong lantas tempe soerat, tiada lama ada 1 siloeman nama Kimtjeng Pekgan Kwie dateng kepe itoe soerat njang die tempel masoek ketemoe sama Wakong, berkata doeloe njang Tian Ong timpoek itoe katja sampe petja, itoe waktoe saija ada die blakang katja bersama-sama Tian Ong poenja ma, en abis Tian Ong poenja ma nama Kittjito Sengbo soeka makan orang, djadie die tangkep sama Liong Soei Ong bawa die akerat, oekoem, en saija tiada branie makan orang, djadie tiada die tangkep, sekarang saija dengar Tian Ong maoe pake orang boeat djadie Kimtjeng Tokgan Kwie, saija bole „phie” djadie kaija dianja poenja roepa boeat toeroet Tian Ong regie boeka itoe pintoe boewie, saija inget Tian Ong poenja bae, en Wakong dengar tjaritanja soeka