Halaman:Lamijoe Wakong.pdf/6

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

4

boeka itoe doenia beriboe taon, tiada taoe brapa lama, sebab tiada mata hari en dia pahat itoe doenia, aboenja naek ke-atas djadi Langit, njang kassar djato kebawa djadie boennie, ada kira beriboe taon baroe djadi doenia, abis dia poelang ketemoein Dewa Toewa, bilang soeda djadie doenia, den Dewa Toewa soeroe panggil mata hari den boelan en bintang soepaija bole terang doenia, itoe mata hari boelan laki bini ada die dalam Hamtie sepertie rawa biar dia berdoewa dateng naek kelangit djadie terang koelilingan ada malam ada si-ijang, semingkin lama semingkin banjak manoesia dengen laen-laen djoega binatang, en njang die aer njang die darat njang terbang segala soeda ada, itoe dari Dewa Toewa poenja toeloengan, ini Dewa Toewa poenja tempat di koelon (mata hari masoek) nama Saijhogotjioe, Goenoengnja nama Lengsan (Tiantekkok), itoe tempat bagoes sekalie, en hawannja ada 5 roepa seperti bi-ijang lala, piarahannja segala binatang njang di aer njang di darat, djangan kata Dewanja, segala binatang dengen prabotnja bole djadie saktie, den menoesia tiada bole sampe di itoe tempat, sebab kalinja pandjangnja 1000 pal aer tiada koewat, nama bolat, tjari boeloe aijam lempar tenggelem dengan 1000 pal batoe branie namanja „Hiaptjio” sepandjang kali, mangka menoesia tiada bole sampe. Lagi doeloe tjoema ada Tong Taij Tjoe jang bole pegi di Meka, itoe djoega ada bantoean mangka dia bole sampe.

Mangka sobat-sobat barangkali soeka batja Dewa Toewa poenja Hoetkeng, kaloe maoe batja mistie bikin bresi badan dengen pake atie njang sabar, soedjoet en hosim amal sama orang njang miskin en Tje-it-tjap-go makan saijoer (Tjiatjaij) soeda tentoe