Halaman:Lamijoe Wakong.pdf/41

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

39

die djidatnja ada 1 mata, abis liat itoe gambar, Kongtjoe doedoek djolie, rame-rame djalan kloewar maoe poelang, ini Hwe Piauw Tjiangkoen dapet liat ini Kongtjoe beginie bagoes, cn dia pikir goewa memang maoe tjarie akal boeat kenaija Wakong, kebetoelan ini Kongtjoe dateng pasang hio, lebie bae goewa siat bawa larie boeat binie, bole orang kata Wakong njang siat, en lantas Tjiangkoen kloewarin angin besar bawa larie itoe Kongtjoe sampe die tempatnja dia maoe adjak kawin, en Kongtjoe tiada maoe kawin, en Tjiangkoen kata: kaloe Kongtjoe tiada maoe kawin sama goewa, en nantie goewa makan ini Kongtjoe pikir: kaloe kita tiada kawin, tentoe dia makan, sama kita, lebie bae kita lagain sadja doeloe, barangkalie ada njang toeloeng sama kita, en Kongtjoe kata: boekannja saija tiada maoe kawin sama Tjiangkoen, sebab saija poenja atie masie ketakoetan, nantie. laen arie sadja saija senang-senangan bole kita kawin, ini Tjiangkoen denger Kongtjoe kata begitoe, atienja djadie lemas, pikir lagie: masa dia bole larie kemana, tentoe goewa djoega boeat binie, en lantas pesan orang-orangnja soeroe tjari'in Kongtjoe makanan njang bae-bae.

Tjarita orangnja Kongtjoe, njang ikoet die pingir djolie, angin besar dia masing-masing toetoep matanja, en angin soeda tiada dia orang boeka matanja liat ini Kongtjoe soeda tiada die dalem djolie, tiada taoe kemana, tjarie-tjarie tiada ada, en lantes poelang bilang sama Radja, berkata: hamba ikoet Kongtjoe pasang hio die Bio baroe, abis pasang hio, Kongtjoe soeroe hamba boeka itoe klamboenja Toapekkong Wakong, kepengen liat gambarnja, abis Kongtjoe liat itoe gambar, Kongtjoe kata bagoes itoe Wakong, en lantas Kongtjoe kloewar doedoek djolie,