Halaman:Lamijoe Wakong.pdf/13

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

11

Dewa Toewa denger begitoe, dia toeroet dari Koan Im hoetbo poenja tjerita.

BIAUW KIT SIANG kata: „soehoe soeroe tetjoe pegi tjoetsie en tetjoe tiada poonja kebisahan, die blakang harie takoet orang keniaija tjilaka”, en Dewa Toewa kata: „goewa nanti kasi loe 5 roepa apie en lagie loe poenja djidat ada 1 mata bole liat koelilingan!” en soeroe Koan Im hoetbo anterin pegie tjoetsie die peroetnja Manjisan Taij Ong poenja bini.

Tjaritain ini BIAUW KIT SIANG asalnja Dewa Toewa poenja Lioe-Lie-Teng njang die gantoeng, saban malem terang sekalie, dia poenja lelatoe api djato die hawa semingken terang', djadie Dewa Toewa liat itoe lelatoe boender sekalie dengen terang en bagoes, ini Dewa Toewa saijang dari sebab bagoes en batja-batja djadie-in orang, kasie nama BIAUW KIT SIANG sampe die blakang ari 2 en 3 kalie tjoetsie, baroe toekar nama WAKONG. Sebab ini WAKONG memangnja asalnja apie, kaloe die bakar sama dianja tiada matie semingken koewat (api sama api djadie seminken djadie).

Tjarita die Goenoeng Manjisan Taij Ong poenja bini. Nio-nio lagie Boenting, saban malem dia pasang hio boeat minta dia branak lelakie, dapet liat ada 5 Ngotong-Hwee (5 roepa api berkoempoel dari alas terbang masoek die peroetnja), trada lama peroetnja ada sakiet, en Nio-nio lantes masoek die dalem kamar beranak lelakie, matanja 3, en pangil anaknja nama PEKIOE, Manja kala: „mi anak kaloe sooda besar bole bales Bapa loe poenja Wansioe.” PEKIOE liat ini soedaranja dia soeka ati, taro nama SAMGAN LENG KONG.

Tjarita Tang Haij Liong Ong, dia pociija ati masie kepengen dari itoe Tjoe jang dari Goenoeng Manjisan, sebab itoe Tjoe belon