Halaman:Lamijoe Wakong.pdf/10

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

8

liat betoel tertoelis 10 taon, djadi goewa diam sadja, apa maoe kata. En sampe 10 taon kombali lagi goewa pegi minta, Dewa Toewa kata goewa soeka kasi pindjem 1000 taon, goewa djadi heran, abis goewa kata: „Soehoe pindjem 10 taon dengen ada soeratnja, kenapa die kata 1000 taon?” — abis Dewa kata: kapan loe tiada pertjaija bole liat itoe soerat perdjangdjian, en lantes goewa liat itoe soerat perdjangdjian tertoelis betoel 1000 taon, djadi goewa tiada bisa kata apa en goewa pikir kaloe goewa lawan dengen keras sebab dia hoet banjak kesaktiannja, kita tiada bole menang, djadi goewa diam sadja, dengen sekarang itoe Goenoeng selama Dewa Toewa tingalin djadi semingkin idoep dengen bagoes en banjak anak moeritnja segala apa binatang en laen-laen ada, en lagi goewa denger kaloe dia Liamkeng sama anak-anak moeritnja, en kaloe ada belatoeng atawa tjatjing atawa boeroeng koepoe-koepoe barang njang aloes, kaloe denger dia Liamkeng, itoe barang njang aloes bole pegi tjoetsie die peroet orang djadi manoesia, sekarang goewa maoe pegi djoega dengar dia Liamkeng, abis Liamkeng dia orang makan Tjaijkeng, goewa djoega maoe menoempang makan, en kapan dia hormat sama goewa, itoe perkara tingal diam soeda sadja, en kapan dia tiada hormatin, goewa bikin roesoe lantes bakar itoe tempat, loe liat ini tempat tiada lama goewa poelang en lantes dia terbang pegi die Lengsan.

Tjarita Dewa Toewa Djilaijhoet koempoelin dia poenja moerit-moerit batja Liamkeng, en belon brapa lama Liamkeng soeda datang ini Tokhwee Taij Ong die depan Dewa Toewa membri hormat, en Dewa Toewa soeroe doedoek, Dewa tanja kata: Taij Ong dateng die sini apa kabar? — Tokhwee Taij Ong kata saija