Halaman:Kokki Bitja 1864.pdf/90

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

77

dah haloes, taroh daging atau ajam; dan bikin sama djoega bagimana di atas.

Bagimana misti panggang satoe Babi soesoe.

Lebih dahoeloe misti ada sedia satoe tampat aijer panas jang soedah mendidih betoel-betoel, dan sedia lagi rozijn sedikit, jang soedah dibikin haloes seperti tepong, abis ambil satoe paso jang bresih sekali, jang trada kena gemok, dan abis pottong itoe babi dan masokin itoe babi di dalam itoe paso, dan sedoe sama aijer panas, kaloe itoe babi poenja boeloe soedah gampang di tjaboet, misti lantas kasih kaloear, dan taroh atas satoe medja, lemparin satoe ganggam itoe tepong jang di bikin tadi atas itoe babi, dan lantas tjaboetin dia poenja boeloe, kaloe soedah, ambil lagi satoe ganggam tepong (balik dahoeloe itoe babi) dan lempar lagi atasnja, abis tjaboet lagi boeloenja sampe bresih sekali, kaloe soedah bresih, taroh dalam aijer dingin, dan tjoetji baik-baik, abis gosok sama kain-kain jang kasar, kaloe soedah kring belek proetnja, tetapi djangan terlaloe lebar, kasih kaloear dia poenja isi proet, dan kaloe soedah kasih kaloear gosok dalam proetnja sama kain basah, abis sama kain-kain jang kring, tetapi djangan tjoetji sama aijer, pottong dia poenja samboengan kaki, dan taroh di lain tampat baik-baik (dan saija nanti bilang bagimana misti pake di