Halaman:Kokki Bitja 1864.pdf/86

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

73

gorengan, taroh sedikit minjak, goreng separo dari itoe telor jang soedah di poekoel, bikin lebar seperti satoe piring, soedah goreng angkat, taroh di piring, taroh itoe ajam jang soedah matang, abis goreng lagi itoe separo telor, bikin lagi seperti itoe lain, soedah matang toetoep di atas itoe ajam, djadi di atas telor, di bawah telor.

Dengdeng Agé.

Ambil daging sampi atau karbo, dan abis bikin bresih; kaloe soedah bresih, reboes itoe daging, abis reboes, pottong itoe daging tipis-tipis seperti dengdeng, abis taroh asam, garam, katoembar, djinten jang soedah di njanjah, dan rames-rames sama itoe dengdeng, kaloe soedah misti lantas goreng, kaloe soedah goreng, angkat, dan abis taroh klapa jang soedah di paroet, kaloe soedah njanjah katoembar, djinten, lada, tjabe, dan bawang merah, kaloa soedah njanjah misti di toemboek haloes, tetapi klapa djangan toemboek; kaloe itoe lain-lain boemboe soedab haloes, tjampoer sama itoe klapa jang di njanjah, abis taroh itoe daging, tjampoer sama sekali, dan abis goreng di tatjoe.

Frekedel Ikan.

Misti tjari ikan kakap, kaloe soedah ada misti kasih kaloear dia poenja isi, dan bikin bresih,

6de druk

7