Halaman:Kokki Bitja 1864.pdf/78

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

65

panas, barang satoe hari lamanja; kaloe soedah sampe satoe hari, bikin dia poenja boemboe-boemboe, katoembar, djinten, lada, koenjit dan tjabe, abis misti giling haloes; dan taroh tjoeka; ambil asam dan rames - rames sama tjoeka, dan ambil aijernja; djangan loepa taroh garam dia poenja boemboe, dan adoek sama itoe ikan baik-baik: kaloe soedah, taroh dalam satoe potji, dan toetoep baik-baik, djangan sampe masok angin.

Gobe Batawie.

Ambil katoembar, djinten, klapa jang soedah di goreng kring, bawang merah, trasi, lada dan garam, kaloe soedah ada samoea giling dahoeloe biar haloes; kaloe soedah haloes, aijer santan jang masak sama kentel; dahoeloe itoe daging misti di pottong-pottong tipis sekali, kaloe soedah, kasih masok itoe daging, dan sama sekali taroh goela djawa; abis masak lagi sekali sama aijer santan.

Bêbêk isi dengan oebi.

Dia poenja oebi misti di reboes dahoeloe, kaloe soedah di reboes, bikin antjoer ; ambil itoe bêbêk poenja hati, dan tjingtjang -tjingtjang, kaloe soedah taroh dalam satoe tatjoe dengan mantega; dan taroh lagi bawang merah jang soedah di iris-iris: kembang pala, lada dan