Halaman:Kokki Bitja 1864.pdf/68

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

55

dia poenja kaldoe atau koeah dan taroh di kastrol, abis tindis itoe bawang sampe angoes, kaloe soedah, taroh katoembar, djinten, asam, langkowas dan trasi dia poenja bawang dan langkowas misti di goreng dahoeloe biar djadi kring, kaloe soedah kring, baroe taroh garam dan lada, kaloe soedah taroh itae daging, dan lantas goreng, tetapi misti pelahan sadja, dan djangan terlaloe boeroe-boeroe, dan apinja misti ada ketjil.

Lain roepa.

Goreng dahoeloe dia poenja boemboe; lada, katoembar, djinten, bras, sedikit bawahg merah dan sedikit bawang poeti, asaw, ketjap dan trasi; kaloe ini soedah, reboes dagingnja, kaloe soedah matang, goreng, dau tosang koeahnja.

Lapis Inggris.

Dia poenja daging misti pake daging ajam, dan bikin itoe daging seperti lapis lain-lain; kaloe soedah ambil sapottong djae, tjabe ampat bidji, sama garam, dan giling haloes; kaloe soedah haloes, ambil barang tiga telor, dan poekoel baik-baik, abis adoek sama itoe boemboe, taroh itoe Japis, adoek baik-baik, dan lantas boleh goreng.

Lapis Boengkoes.

Ambil satoe kapala babi, dan bikin antjoer;