Halaman:Kokki Bitja 1864.pdf/176

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

163

pa, poeloeng-poeloeng bikin sedikit tjepper, ambil satoe kwali taroh aijer, taroh daon pandan, kaloe itoe aijer soedah mendidih taroh itoe tepong jang soedah di poeloeng, ambil goela djawa taroh sedikit aijer, masak, hampir kentel taroh itoe kwé jang soedah di reboes, sampe mendidih angkat taroh di basi, siram di atasnja klapa paroet.

Kwé Tjoetjoer.

Ambil satos kwali taroh aijer sama gocla djawa, masak sampe mendidih taroh tepong, adoek-adoek, ambil satoe tatjoe ketjil taroh minjak goreng satoe-satoe sendok sampe matang, taroh lagi satoe sampe abis samoeanja,

Kwé Pisang.

Ambil tepong bras adoek sama santan klapa; pisangnja pottong-pottong boengkoes, sama itoe tepong, lantas boengkoes sama daon pisang, reboes djangan masok aijer.