Halaman:Kokki Bitja 1864.pdf/170

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

157

mama itoe tepong dan telor, ambil satoe piring dalam gosok mantega, taroh itoe tepong singgan tipis dan lebar seperti itoe piring dalam, taroh itoe ajam jang soeduh di masak di dalamnja, itoe separo tepong giling tipis dan. toe-toep di atas itoe piring, dimana pinggir itoe kwé taroh sedikit poeti telor boeat bikin blengket, bakar dimana satoe pan, taroh api di atas di bawah, djangan loepa itoe telor jang soedah di reboes dan pottong-pottong di atas itoe daging ajam, baroe toetoep sama tepong tipis, bakar sampe matang, biar tinggal di piringnja sampe maoe matang.

Pastil Oedang kring.

Itoe oedang kring tjoetji, toemboek dahoeloe hoemboenja, djinten, katoembar, lada, taroh satoe kwali di api dan taroh itoe boemboe adoek-adoek, kaloe soedah panas angkat lantas toemboek biar haloes, tjampoer sama itoe oedang kring toemboek sama-sama, iris bawang poeti, bawang merah, ambil satoe kwali taroh sedikit minjak klapa, goreng itoe bawang, kaloe soedah koening taroh itoe oedang adoek-adoek , lantas angkat, djangan locpa taroh garam sedikit; korstnja satoe pond tepong, tiga telor, sedikit mantega adoek baik-haik, singgan boleh di poeloeng-poeloeng, kaloe koerang entjer tambah sedikit aijer panas, singgan sampe boleh di poe-

Gde druk.

14