Halaman:Kokki Bitja 1864.pdf/15

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

2

sama tjabe, dan taroh garam, doea glas anggor Madeira; dan simpan panas-panas.

Sop Tiram.

Bikin sopnja bagimana bikin sop oedang, abis koepas doea ratoes tiram; saring, dan simpan sedikit aijernja, kasi kaloear samoea djenggotnja, dan bikin doea atau tiga pentjoetjoekan, (atau toesoekan) dan toesoek-toesoek itoe tiram brapa banjak boleh masok, sedia satoe kwali akan reboes itoe tiram, ambil satoe-satoe deri itoe toesoekan, dan tjeloep dalem telor poenja merah, abis siram tepong, dan goreng lekas-lekas, abis taroh dalam satoe tampat biar djadi kring. — Bagitoe lagi bikin sama itoe jang katinggalan, sedia itoe tampat sop, kaloearin itoe tiram deri toesoekannja dan taroh di támpat sop , dan toeang itoe sop di atas itoe tiram.

Ingat jang misti taroh itoe aijer tiram sama itoe sop, kaloe itoe tiram lagi di goreng.

Sop Klintji.

Tjari satoe klintji jang gemok, jang satengah toea, dan abis pottong; kaloe maoe pottong misti ingat, jang misti tjari satoe tampat, dan taroh di bawahnja, akan djaga itoe darah jang kaloear; pottong-pottong itoe klintji, dan tjari satoe kwali jang tipis, taroh sedikit mantega di dalamnja jang paling bawah dan taroh dalam itoe daging