Halaman:Kami Perkenalkan (1954).pdf/65

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

MUKARTO NOTOWIDIGDO
Dilahirkan di : Kedungtuban, Jogjakarta pada tanggal 1 Nopember 1911.
Pendidikan : H.B.S. dan Kandidat II Rechts-Hogeschool di Djakarta.
Anggota partai : Partai Nasional Indonesia (P.N.I.)
Kedudukan sekarang : Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh R.I. untuk Amerika Serikat dan Mexico.
Pekerdjaan dan peng-
alaman jg. lampau : sedjak tahun 1935-1942, pertama bekerdja pada Departemen Keuangan. Kemudian, ber-turut² sebagai Adjun Kontrolir, Kontrolir dan pd. Kepala Inspeksi Djawatan Garam dan Tjandu untuk Djawa Tengah. Didjaman pendudukan Djepang, bekerdja selaku Kepala Djawatan Pabrik Garam, Pabrik Obat dan Tjandu. Pada tahun 1949 selaku Koordinator Keuangan untuk Luar Negeri. Antara tahun 1950 - 1952, sebagai anggota, kemudian selaku Wakil Kepala Delegasi Republik Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tahun 1952 dipanggil ke Indonesia untuk mendjabat Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Wilopo. Pada tahun 1953, diangkat selaku Duta Besar R.I. untuk Amerika Serikat dan Mexico.
Pergerakan : waktu bersekolah ia aktip selaku Ketua perkumpulan ,,Pamong Pamitran” di Semarang dan selaku instruktur/penjelenggara demokratisering proces di ,,Indonesia Muda”; Anggota terkemuka dari Perkumpulan Peladjar-Peladjar Indonesia” dan Sekretaris ,,Studie Club Indonesia”.

TAMZIL, Mr.
Dilahirkan di : Kotagedang, Bukittinggi pada tanggal 21 Mei 1908.
Pendidikan : Rijks-Universiteit Leiden, doctoraal Indisch Recht Rijks-Universiteit Utrecht.
Anggota partai : ---.---<br Kedudukan sekarang : Kuasa Usaha Sementara pada Kedutaan Besar R.I. di Australia dengan pangkat Duta Luar Biasa dan Menteri Berkuasa Penuh.
Pekerdjaan dan peng-
alaman jg. lampau : sedjak tahun 1945 - 1947; sebagai Kepala Penerangan Luar Negeri; Sekretaris Kementerian Penerangan Djakarta; Sekretaris Negara II di Jogjakarta: Menteri Muda Luar Negeri dalam Kabinet Amir Sjarifuddin dan Acting Menteri Luar Negeri. Waktu agresi ke-II ia ditawan. Dalam permulaan tahun 1950 ia mendjabat Kepala Bagian Eropah disamping selaku djurubitjara Kementerian Luar Negeri di Djakarta. Pada bulan April 1950, diangkat sebagai Duta Luar Biasa dan Menteri Berkuasa Penuh untuk Swedia, Norwegia dan Denmark. Pada bulan Djuni 1953, dipindahkan: Australia dan mendjabat Kuasa Usaha Sementara pada Perwakilan R.I. disana.
Pergerakan: didjaman pemerintahan Hindia Belanda alm., ia pernah duduk sebagai Penulis I, Pengurus dan anggota Komissaris Besar ,,Indonesia Muda”. Kemudian, sebagai penulis I ,,Indonesia Muda”. Waktu dinegeri Belanda, iapun aktip sebagai pengurus gerakan pemuda ,,Perhimpunan Indonesia” dan ,,Rupi”. Waktu perang dunia ke-2, turut berdjuang dalam sektor Indonesia menentang kaum Nazi Djerman.

SOEDJONO, Mr. R.
Dilahirkan di : Adikarto, Jogjakarta pada tanggal 2 Djuni 1905.
Pendidikan : Rechts-Hogeschool di Djakarta dan Universitet Leiden.
Anggota partai : Partai Nasional Indonesia (P.N.I.)
Kedudukan sekarang : Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh R.I. untuk Brazillia Serikat.
Pekerdjaan dan peng-
alaman jg. lampau : sekembalinja ke Indonesia, ber-turut² membuka Pengatjara di Surabaja, Menado, Makassar dan Djakarta.
Pada tahun 1938 berangkat ke Djepang dan mendjadi Guru di Sekolah Bahasa Asing Tokyo. Pada tahun 1941 kembali ke Indonesia dan mendjabat Pegawai Tinggi di Gunseikanbu. Setelah proklamasi Kemerdekaan, ia turut menjusun Kementerian Luar Negeri dan diangkat sebagai Kepala Bagian Hukum. Waktu perundingan ,,Renville" hingga K.M.B. sebagai Sekretaris Djenderal Delegasi Indonesia. Lahirnja Negara R.I.S. ia kembali ke Kementerian Luar Negeri dan mendjabat Kepala Dinas Politik.
Ia pernah mengepalai Misi Indonesia ke Djepang sekitar persiapan Perdjandjian Dagang Indonesia - Djepang. Disamping itu pernah mendjadi anggota delegasi Indonesia pertama untuk P.B.B. dan Kepala Misi Diplomatik di Tokyo; anggota delegasi Indonesia di Konperensi San Francisco. Bulan Maret 1958, diangkat sebagai Duta Besar untuk Brazillia-Serikat.
Pergerakan : sedjak dibangku sekolah ia giat dalam pergerakan pemuda ,,Jong Jawa”; ,,Perhimpunan Indonesia” di Negeri Belanda. Sebelum petjah perang sebagai anggota ,Parindra" dan sesudah itu sebagai anggota P.N.I.


57