Halaman:Kami Perkenalkan (1954).pdf/38

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi


Raden Panji Suroso, Kami Perkenalkan (1954), p30.jpg

R. P. Suroso


RADEN PANDJI SUROSO

Dilahirkan di : Porong, Sidoardjo tanggal 2 Nopember 1894.

Pendidikan : Kweekschool.

Anggota partai : Partai Indonesia Raya (PARINDRA)

Kedudukan sekarang : Menteri Sosial dalam Kabinet Mr. Ali Sastroamidjojo.

Pekerdjaan dan pengalaman jg. lampau : sedjak tahun 1913 - 1924, bekerdja sebagai pegawai pada Djawatan Pengairan Probolinggo. Kemudian terdjun dalam lapangan persurat kabaran dimana ia mendjadi Pemimpin Warta Harian „Kemadjuan Hindia” di Surabaja dan sebagai Hopredaktur Vak-orgaan dari pegawai V. & W. dan anggota gedelegeerde Volksraad. Waktu pendudukan Djepang, ia diangkat sebagai Syutjokan Residen Kedu dan dikala Indonesia menghadapi proklamasi kemerdekaan, ia duduk dalam Panitya Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Setelah proklamasi Kemerdekaan, ia diangkat sebagai : anggota D.P. R. Djawa Timur; Gubernur Djawa Tengah untuk selandjutnja sebagai Komisaris Pemerintah untuk Jogjakarta dan Surakarta. Antara tahun 1948 - 1949, djabatan jang pernah dipegangnja antara lain sebagai : anggota Komisi Penghubung Delegasi R.I.; Kepala Kantor Urusan Pegawai Pemerintah R.I. dan anggota K.N.I.P. Lahirnja Negara R.I.S. sebagai anggota D.P. R. R.I.S. Terwudjudnja Negara Kesatuan kembali, disamping mendjadi anggota D.P. R. R.I., pernah mendjadi Menteri Perburuhan dalam Kabinet Moh. Natsir, Kabinet ke-XI Negara R.I. ; ber-turut sebagai Menteri Urusan Pegawai dalam Kabinet Sukiman-Suwirjo dan Kabinet Mr. Wilopo.

Pergerakan : sedjak tahun 1923 hingga pendudukan Djepang : Ketua Vakeentrale P.V. P.N.; Ketua Fraksi Nasional dalam Volksraad penganti Thamrin ; anggota Dewan Peralihan merangkap Ketua Vak-centrale Buruh Partikelir ; Ketua „Putera” dan Ketua Hooko Kai Keresidenan Malang.

30