Halaman:Kabesarannja Khong Hoe Tjoe.pdf/9

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

V

toeladaii baek. (5) Atoeran pendidikan lahir. (6) Atoeran pendidikan batin. (7) Apa jang dihamaiti Sifat Kabaekan. — Kafaedahannja peladjaran Khong Tjoe bagi bangsa Tionghoa.......... Pagina 34-49:

APA JANG LIE KIM HOK TOELIS DALEM BOEKOE ,,HIKAJAT KHONG HOE TJOE“:

Poedjian pada Khong Tjoe dari beberapa Sinoloog. Khong Tjoe poenja tjara hidoep jang tjotjok betoel sama pelidjaran jang ia siarken. —Penghargasarinja de Lanessan tentang Khong Tjoe. — Peladjaran Khong Tjoe seperti satoe taman indah. . . . Pagina 43-49:

_____________________

ERRATA

Pugina: Regel: Perkataan: Moestinja : 6 14 sastawan sastrawan 9 16 tjelek tjekek 9 27 tedapet terdapet 20 1 Phiolosofie Philosofie 32 21 Nr. Mr. 36 33-34 didiknnja didikannja 48 13 kasenangen — kasenangan.