Halaman:Kabesarannja Khong Hoe Tjoe.pdf/57

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

-47-

kaoe rasq koerang pantes adanja dan telah diperboeat oleh orang jang diganti-in olehmoe, jaitoe soepaja kaoe sendiri tida lakoeken itoe perboeatan aken djadi toeladan bagi orang jang nanti djadi penggantimoe."

Toean de Lanessan, saorang Fransch jang kenal baek adat lémbaga bangsa Annam dan Tionghoa, ada mengarang satoe kitab dimana ia menjataken, bahoea atoeran adat dari itoe doea bangsa ada saimbang deagen atoeran-atoeran adat dari bangsa Europa jang telah ternama bangsa sopan ; maka barang siapa menoeroet betoel pada pengadjarannja Khong Tjoe dan Beng Tjoe, boekan sadja ia nanti di-endahi di Shanghai atawa di laen-laen tempat di Tiongkok, hanja nanti di-endahi dan dihormati djoega di London dan di Parijs.

Itoe perätoeran adat jang diberiken oleh doea goeroè jang terseboet, dari doeloe sampe sekarang ada di adjar di seloeroeh Tiongkok pada sekalian moerid dari sekola di kota-kota dan malah sampe pada sekola di desa-desa jang paling ketjil. Itoe doea goeroe besar poenja poko peladjaran ada begini :

Segala perkara baek senantiasa ada genggem gandjaran dalem diri sendiri, sedeng segala kadjahatan ada genggem siksa'an. Hati toeloes ada biangnja kaselametan di doenia ini.

Dengan iaponja pengadjaran Khong Tjoe ada oendang sekalian orang soepaja menjinta satoe sama laen, berhati sabar, soeka berboeat baek, beradat sopan dan berkalakoean jang pantes.

Toean de Lanessan ada seboet djoega beberapa adjarannja Khong Tjoe seperti di bawah ini :

„Djaga baek soepaja maskipoen di tempat jang tersemboeni kaoe tida nanti berboeat soeatoe apa jang boleh menerbitken rasa maloe di dalem hatimoe séndiri.

„Hormati iboe-bapa dan oendjoek kasabaran pada soedara-soedara, apatah itoe boekan perkara jang teroetama di dalem hal hidoep tjara manoesia dan di dalem hal tjinta satoe sama laen ?