Halaman:Kabesarannja Khong Hoe Tjoe.pdf/55

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

-45-

ia dapet koempoel dengen djalan fahamken pengadjarannja goeroe-goeroe di djeman koeno. Itoe pengadjaran boekan sadja moelja, tapi berärti dalem dan soetji, hingga beberapa pendita Kristen jang pada doea ratoes taon ka belakang telah dateng di Tiongkok, merasa terpaksa aken beri poedjian.

„Djikaloe sampe di ini djeman, sasoedahnja melaloei lebih dari 2400 taon, kitab-kitab dan nemanja Khong Tjoe ada didjoengdjoeng tinggi oleh bangsa Tionghoa, itoelah ada dari lantaran boenji dari iapoenja toelisan ada bener dan bahasanja terang dan aloes.

„Kapan kita memandang pada kalakoeannja satoe pengarang jang djadi termashoer oleh kerna bagoesnja iapoenja karangan, dan kita lantes merasa kagoemilangannja itoe karangan mendjadi goerem lantaran kalakoean si pengarang tida satimpal sama apa jang ia telah toelis, hanja ada sama sadja dengen kabanjakan orang jang maoe mengadjar tapi sendirinja tida soeka toeroet adjaran itoe, — ini matjem perasa'an tida aken moentjoel terhadep pada Khong Tjoe. lapoenja sikep dan segala perboeatan seperti pendoedoek dan seperti ponggawa negri, kita selaloe dapetken samoeanja ada tjotjok dengen apa jang ia adjar. Sikepnja sabagi anak, soeami dan ajah, membikin ia ternama baek. Sedeng ia soeka mentjari pengartian goena diri sendiri, ia sedia aken bagiken itoe pada laen-laen orang jang ingin bergoeroe padanja. Kagiatannja mengadjar ada sabanding dengen itoe kahormatan dan katjinta'an jang ia terbitken goena dirinja sendiri dan dalem hati moerid-moeridnja jang berdjoemblah riboean dan terdiri dari roepa-roepa oemoer dan deradjat. Dengen hati jang rendah dan bernafsoe sadja aken sampoernaken kabedjikan diri sendiri, boekan sekalih ia soedah maoe trima pangkat lantaran inginkan kahormatan dan kabesaran, hanja terdjoeroeng oleh perasa'an kewadjiban aken perbäeki adat-istiadat dari rahajat dengen djalan merobah oendang-oendang negri dan atoeran adat-lembaga. Begitoe lekas mendapet kanjata'an bahoea pengadjar-