Halaman:Kabesarannja Khong Hoe Tjoe.pdf/51

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

— 41 —

Jang berfaedah dan tida bergoena, dan laen-laen lagi. Ini ampat matjem poko peladjaran ada apa jang Beng Tjoe telah fahamken dari Khong Tjoe poenja Djim. (5) Jang kalima ada Sin, jang djadi samatjem pertambahan, dan berzirti setia, tida perna moengkir djandji dan sabaginja lagi, dan ini lima ada apa jang dinamaken sabagi Lima Kabedjikan jang mengenaken sa'antepo kawadjiban dari manoesia, dan ada djadi r€endengan moraal dari itoe Lima Sifat dari ini alam, jaitoe Logam, Kajoe, Aer, Api dan Tanah. Menoe. roet kapertjaja'an dari kaoem Khong Kauw, kapan sa Grang jang terdidik satjara di atas memangkoe djabatan negri, ia nanti bisa ,,bangkitken kabedjikan antara rahajat”, samentara djikaloe ketemoeken djeman kaloet jang bikin ia tida bisa pangkoe djabatan negri, ia aken mendjadi satoe soember kakoeatan bagi dirinja sendiri dan bisa ,ambil sendiri satoe djalanan.”

Ini matjem peladjaran moraal dari Khong Tjoe orang sering bandingken dengen Sfoicism, jaitoe sikep tida perdoeliken kasenangan dan kasoesahan, tinggal diamatas apa jang aken terdjadi kapan di dalem hati orang merasa soedah lakoeken kawadjiban sabagimana moesti. Memang betoel itoe peladjaran tida tjoekoep loeas dan. masih banjak kakoerangan. Khong Tjoe tida menimbang atawa mengoesoet dengen betoel itoe kaada'an moraal, itoe pengataoean atas bener dan: lah, jang ada tertampak pada manoesia. Soeal djahatan Khong Tjoe tida perna hadepken atawa roendingken biar djelas sampe di poko dasarnja: ini soeal ia djaoeken dan malah tida taro perhatian sama sekalih. Peladjaran Khong Tjoe djoega soedah tida memberi kapoeasan pada itoe andjoeran jangada tersemboeni paling dalem di hatinja manoesia, maka ini kakoerangan moesti didjangkepken oleh Buddhisme daa Taoisme. Tetapi sabaliknja, itoe peladjaran moraal jang Khong Tjoe adjar ada agoeng dan moelja: iapoenja peladjaran tentang kadjoedjoerannja watek mancesia ada ditoedjoeken boeat demoeratie, jaitog