Halaman:Kabesarannja Khong Hoe Tjoe.pdf/50

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

— 40 —

atawa larangan jang menjegah aken orang berlakoe sakahendak batinja. Ini matjem perboeatan jang dilakoeken dengen diam diam boeat pegang tegoeh Fri kabedjikan di waktoe berada sendirian seperti djoega salagi berhadepan dengen orang banjak, jaitoelah jang dinamaken ,,kadjoedjoeran“ seperti jang diadjar dalem kitab Tiong Yong.

VII. Apa jang dinamaken sifat kabaekan ada terdiri dari: (1) Djin jang djadi poko dari kabedjikan, dan itoe perijoba'an aken artiken Djin dangen berhati-baek, dermawan, pri kawelasan, sijmpathie, persoedara'an atawa persobatan, masih belon kena betoel. Artian jang paling deket jaitoelah ,,Pri katjinta'an jang bikin orang tida mempoenjai ingetan djahat pada tetangga atawa sesamanja.“ Ini matjem perkata'an ada soesah sekalih ditetepken dengen pasti dan ada amat banjak djalan boeat dipake, maka itoe Djin terkadang kita dapetken ada dipake sabagi poko dari kabedjikan, dan tempo-tempo boeat oendjoek iapoenja sifat dalem prilakoenja manoesia. Sabagi diterangken oleh Bing Tjoe, itoe Djin ada bagian jang dermawan dari wateknja manoesia jang bekerdja dengen sendirinja zonder didjoeroengin atawa diandjoerin lagi. (2) Kabedjikan besar jang kadoea adalah Gie, jaitoe ka'adilan atawa kabeneran, jang djadi toekang menindes pada itoe nafsoe aken oetamaken kapentingan atawa kabaekan boeat diri sendiri sadja kapan diminta boeat lakoeken apa-apa goena laen orang. (3) Jang katiga jaitoelah Lee, jang dengen tiada tjotjok orang biasa artiken ,,kapantesan": di dalem Lee ada terdapet kamoestian aken djalanken oepatjara sembahjang dan perädatan dengen beres dan betoel, dan begitoe poen atoeran perädaban di dalem pergaoelan antara orang banjak, jang samoea ada mempoenjai harga dan kafaedahan jang bisa lantes ternjata kaliatan atawa memberi pengaroeh pada batin. (4) Jang ka'ampat ada Ti, jaitoe kapinteran, katadjeman otak, pertimbangan jang sehat dan bisa membedaken antara salah dan bener, antara