Halaman:Kabesarannja Khong Hoe Tjoe.pdf/48

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

— 38 —

dari djemyan koeno tentang sifatnja ini alam, atoeran boeat: noedjoemken apa jang. aken. terdjadi (seperti terloekis dalem Yi King) dan kabiasa'an sembahjang, moelai dari sembahjangan jang. dibikin oleh Keizer pada. Langit atawa Shang Ti, sampe jang dilakoeken oleh saorang tani jang paling rendah boeat memoedja pada roh lelochoernja, Belakangan baroelah moerid-moeridnja Khong Tjoe adaken satoe atoeran jang beres dan terang atas ini matjem kabissa'an serta bikin banjak perobahan, maskipoen toedjocannja tjoemah boeat petjahken maksoednja itoe peladjaran jang beritsal dari djeman koeno.

Confucianisme ada satoe koempoelan peladjaran-peladjaran moraal jang moelja serta menjotjoki antara satoe dengen laen, berdasar atas kapertjaja'an dan poko toedjoean di bawah ini:

I. Ini Alam (Universe) da diatoer oleh satoe matjem Wet jang mempoenjai sari bersifat Moraalatawa Kabeneran dan Kabedjiken.

II. Manoesia ada machloek jang paling tinggi dari ini doenia: sasoeatoe orang ada djadi samatjem doenia keljil, dan lantaran begitoe maka menoeroet wet naluur wateknja ada baek, kerna mempoenjai djoega kakoeasain jang beritsal dari Thian boeat tinggal baek, sedeng kamerdika'an aken memikir atawa mendjalanken kainginannja poen dianggep soedah pasti sekalih.

Ini matjem peladjaran, jang soedah dipandang bener sadari doeloe kostika sabelonnja Khong Tioe terlabir, telah ditetepken poelah oleh Bing Tjoe, dan ada djadi salah-satoe batoe fondament dari kapertjaja'annja orang Tionghoa, maskipoen adanja anggepan berlaenan dari Hsun Tze jang menjataken tabeat alawa wateknja manoesia ada djahat, dan dari Yang Hsiung, jang bilang watek manoesia ada mempoenjai doea-doeassifat djahat dan baek. Bing Tjce poen pertjaja bahoea manoesia ada mempoenjai dasar kcuwkati dan dermawan, tapi ia anggep doea-doeanja adu baek.

III, Manoesia berbosat kasalaban (1) lantaran koe