Halaman:Kabesarannja Khong Hoe Tjoe.pdf/25

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

—15—

narik dalem pemandangan dan lebih gampang didjalanken dari-pada memegang perentah atas pikiran.

Laen toedoehan lagi dari orang-orang Barat jang boekan djarang kadengeran jaitoelah Khong Tjoe bertabeat dingin, membikin orang tida bisa rapet hati padanja, sedeng iapoenja kalakoean ada kakoesekalih, segala apa moesti pake atoeran. Ini anggepan tida gampang moentjoel djikaloe kiranja kabanjakansalinan dari oedjar oedjarnja Khong Tjoe tida dikerdjaken be gitoe kakoe dan mendjemoeken. Di dalem Loen Gie ada terdapet katerangan-katerangan jang bertentangan dengen ini anggepan. Menoeroet apa jang ditoetoerken dalem itoe kitab, Khong Tjoe ada bertabeat girang, dan. pada moerid-moeridnja ia berlakoe satjara sobat baek jang terkadang ada loear biasa kapan orang inget kabiasa'an dari bangsa Tionghoa jang sanget menaro hormat pada orang terpeladjar dan beroesia tinggi Sama sekalih tida masoek di akal bahoea sadrang jang bertabeat dingin dan tida sijmpathiek bisa menarik di sapoeternja ratoesan moerid-moerid jang pada kabanjakan di antaranja ia ada berhoeboeng rapet boekan sadja dalem kamar tempat memberi peladjaran seperti professor professor modern dalem marika poenja klas, tapi djoega ia tinggal sama-sama dengen marika, jaitoe makan, minoem, tidoer dan omong-omong, hingga ia poenja segala adat kabiasa'an dalem penghidoepan telah diketaoei dengen njata oleh itoe moerid-moerid jang lebih kenal pada itoe Goeroe dari-pada marika kenal orang toeanja sendiri. Tida ada laen sebab, katjoeali lantaran kerasnja menaro tjinta pada Sang Goeroe, jang membikin waktoe Khong Tjoe pergi mengoembara begitoe lama adi saijoemblah moerid-moeridnja jang mengikoet dalem itoe perdjalanan djaoe jang penoeh kasoekeran, dan tida satoe di antaranja pernah tinggalken satengah djalan atawa berchianat boeat menjilakaken pada itse Goeroe. Kaloe Khong Tjce berhati dingin, nistjaja tiada nanti, dalem oesia begitoe tinggi, ia bisa loepaken diri dengen menangis sedih hingga