Halaman:Hari-Ulang Ke-50 Tiong Hoa Hwee Koan Djakarta.pdf/29

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini telah diuji baca

Berhubung dengan tjara mengadjar diatas perlulah sekali, buku peladjaran Hwee Kwan, terutama buku-buku jang menjangkut peladjaran bahasa, diperbaiki.


Tjontoh-tjontoh penerangan dengan menggunakan artian etymologisch seperti: X dalam ini huruf ada X (tumbak), X ada batas negeri bukan mulut. Huruf mulut ditulis ketjilan. X dibatja "wei" ditulis besaran, maksudnja ada batas negeri. sebetulnja jaitu X = penduduk X = bersatu hati

beladjar dalam huruf ini ada:

1" huruf anak f

2" tutup jaitu pengertiannja anak sebelumnja dapat peladjaran, jang sama djuga tertutup dalam kegelapan.

3"sebetulnja ada huruf X diambil sepotong, jaitu kepalanja sadja.

4" X ada huruf X (memberi peladjaran) diambil X sadja.


Kalau perlu kita bisa teruskan ini tjara penerangan dengan artikan huruf (chiao mengadjar). Dalam ini huruf ada: X (hsiao), berbakti, pokoknja peladjaran Tionghoa dan jang mana ada huruf pokok (tangan pegang ,,stok"kaju).28 HARI-ULANG KE-5