Halaman:Doea kapala batoe.pdf/82

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi


sampe pada satoe orang kisikin padanja, tida pantes toean Kan Hok Hoei berboeat demikian, sebab itoe soerat particulier.

Toean Lim Tjhioe Koei laloe berdiri dan kata dengen bernafsoe: — Nanti doeloe, ini djam saia baroe taoe toean Kan Hok Hoei ada manoesia matjem apa, itoe soerat privé tida haroes dibatjaken di-sini.

Tapi toean Kan Hok Hoei melaga bodo dan pasang moeka mesem.

Orang kisikin poela pada toean Lim Tjhioe Koei boeat teroes desek pada toean Kan Hok Hoei sampe ia ini minta ma'af, tapi toean Lim Tjhioe Koei soeda sala denger, ia sendiri laloe minta ma'af pada toean Kan Hok Hoei.

Ini karewelan ketjil tida bikin perobahan soeatoe apa dalem haloeannja vergadering.

Laloe toean Kan Hok Hoei maoe batjaken ia poenja pridato, jang ia soeda tahan sekean lama.

Sementara itoe toean Gan See Han menjataken ia tida kapengen denger itoe semoea lagi, sebab ia moesti poelang ikoet kreta api dan harep vergadering lekas ditoetoep.76