Halaman:Doea kapala batoe.pdf/81

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi


Olanda jang bole pili dan djadi lid Volksraad.

Toean Lim Tjhioe Koei jang roepanja malemnja soeda pikirin doedoeknja perkara laloe tangkep itoe sa’at dengen bikin pertanja’an direct pada vergadering, apa marika soeka djadi onderdaan Olanda, sebab di-sitoelah akarnja oeroesan Volksraad.

Bole dianggep semoea oetoesan laloe berdiri menjataken penoelakan, dengen apa sekalian dipoetoesken vergadering tampik sama-sekali pada Volksraad.

Toean Kan Hok Hoei poenja sedikit katerangan blakangan poen tida meroba sikepnja vergadering.

Pada tatkala itoe matanja toean Kan Hok Hoei berkilat saklebatan, seperti satoe koetjing jang dapet liat tikoes, dengen pelahan ia kasi kloear satoe lembar kertas dari kantongnja, jang ia laloe batjaken: soeratnja toean Lim Tjhioe Koei padanja, di-mana ada dinjataken si penoelis poenja satoedjoe hal toean Kan Hok Hoei djadi lid Volksraad.

Sementara itoe vergadering djadi diam, toean Lim Tjhioe Koei sendiri kliatan kesima,75