Halaman:Doea kapala batoe.pdf/66

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi


jang oemoemnja tida perdoeliken pada gerakan Tionghoa, maoe kirim wakilnja di Volksraad atas nama bangsa Tionghoa.

Itoe waktoe saia menjataken di Sin Po tida bisa satoedjoe orang Tionghoa ambil bagian dalem Volksraad, djoega sebab tida ada harepan membawa faeda, malahan ada risico besar.

Sementara itoe protest dari fihak publiek Tionghoa djadi mingkin keras.

Toean Kan Hok Hoei jang roepanja blon kenal hatinja bangsa Tionghoa laloe atoer satoe conferentie di Semarang boeat bitjaraken ia poenja candidatuur. Ia soeda sengadja oendang bebrapa pemimpin dari Soerabaja, antara mana toean Lim Tjhioe Koei jang dengen soerat menjataken satoedjoe padanja.

Dengen kabetoelan saia dapet taoe tentang toean Lim Tjhioe Koei poenja soerat ini, maka saia toelis padanja ka Soerabaja, boeat ia bersama toean The Kian Sing timbang doeloe sampe mateng sabelon ambil poetoesan dalem perkara Volksraad.

Demikianlah itoe conferentie telah dibikin kira-kira pada awal taon 1918 di Semarang.60