Halaman:Doea kapala batoe.pdf/44

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi


saia menjaoet Oh Kee Bee Lang Thauw. Orang ketawa seperti embek dan mendoega sedikitnja saja memaen. Itoe kaoem Tjoe Tee Hie pandeng renda pada wajang Tionghoa jang ditjela tida abisnja sebab pake gembrengan, sementara ia'orang poedja dan tiroe komedi Europa, jang marika tida mengerti. Ia'orang tida taoe bahoea Oh Kee Bee Lang Thauw ada bersifat seperti Shakespeare poenja Hamlet, marika hanja taoe „actie“.

Padoelah itoe semoea „kamadjoean“ dengen almarhoem Ling Tjay poenja njanji dan djihian jang berbaoe klelet. Djangan mesem.

Ling Tjay ada satoe pemadatan besar, matanja soeda ampir pitjek, kakinja pintjang, roepanja seperti memedi, asal dari Toeban, tapi lebi tiga poeloe taon poenja lama saben malem ia ada bawa kunst dan kasopanan Tionghoa di Soerabaja.

Dengen bajaran bebrapa perak satoe malem, jang ia goenaken pranti bli madat dan piara toedjoe anaknja, Ling Tjay gosok djihiannja sembari menjanji dan mendongeng, tentang katjinta'an dan kadoeka'an jang38