Lompat ke isi

Halaman:Doea kapala batoe.pdf/32

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini tervalidasi


dateng perobahan jang bener dan teroes-meneroes nanti keada'an aken tinggal koesoet seperti sekarang.

Di itoe menit di Tiongkok dimoelaiken gerakan boycott, di itoe menit djoega sala-satoe pemimpin Tionghoa di Shanghai boeka credit setenga miljoen dollar ka Osaka, minta bli barang kaen sebab harganja boeat sedikit tempo toeroen keras lantaran boycott. Sementara poetranja Chu Pao San jang merangkep djadi bankier, compradore Mitsui Bushan Kaisha dan President Siang Hwee di Shanghai, ketok kawat ka Tokio, menjatakan Vereenigingnja tida soeka toeroet tjampoer dalem oeroesan boycott pada Japan.

Dan di Hindia toean The Tjoen Hoay, President Siang Hwee Semarang, diangkat djadi commissaris dalem satoe bank Japan.

Tambahan gerakan boycott pada Japan di Hindia ada berbahaja sebab orang Tionghoa di sana boekan djadi pembeli dan pemake (seperti di Tiongkok), hanja tjoema djadi orang perantara'an sadja, jang beli di-kiri dan djoeal di-kanan, hingga kadoedoekannja tida26