Halaman:Doea kapala batoe.pdf/31

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi


Banjak soedagar Tionghoa tida bisa satoedjoe dibikin boycott pada Japan, jang digerakin oleh fihak boekan-dagang, sebab boekan sadja tida bisa menoeloeng soeatoe apa, malahan berbahaja.

Tiongkok dapet soesa senantiasa maoe kasi sala pada laen orang, ja-itoe pada Japan, sedeng sabetoelnja Tiongkok poenja penjakit ada dalem diri-sendiri.

Satoe staatsman Tionghoa perna kata, baek Japan selaloe dobrak pintoenja Tiongkok soepaia rahajat Tionghoa tida tinggal poeles. Djika antara orang Tionghoa sendiri tida ada jang serong, laen bangsa tida bisa gentjet pada Tiongkok.

Japan sendiri poen soeda ngalamin banjak gentjetan sebagi bangsa Asia, tapi marika soeda bli kombali kahormatannja dengen dara, dengen djiwa jang soetji dari rahajatnja, jang koeboerannja sekarang terpentjar di seloeroe Manchuria.

Kaloe Tiongkok maoe boycott pada Japan, artinja rahajat Tionghoa tida maoe akoe kasalahan diri sendiri sama-sekali, hingga tida bisa25