Halaman:Doea kapala batoe.pdf/25

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi


atawa republiek, ada seperti Califat bagi orang Islam.

Pokonja pertentangan politiek antara rahajat Ier dan pemerenta Inggris sekarang poen ada dalem oeroesan igama. Kaloe Rome jang koetoeng masi poenja pengaroe begitoe besar pada Ierland, apa lagi Tiongkok, sebagai cultuurcentrum dan negri, pada orang Tionghoa di Hindia dalem keada'an di Asia seperti sekarang.

Bila orang tida sengadja maoe merem, dengen moeda bisa ternampak tjoekoep „politiek material“: oeroesan politiek di Asia sekarang ada begitoe roepa, hingga kaloe tida maoe djadi binasa batin dan lahir, sasoeatoe orang Asia kapaksa beragem dengen bangsa sendiri boeat melawan bahaja, ja'itoe djadi nationalistisch, jang dengen demikian djadi sah, seperti orang jang terantjem djiwanja sedikitnja haroes menangkis.

Boeat kaslametan diri-sendiri dan anak-tjoetjoe sekalian boeat lakoeken kawadjiban pada leloehoer jang soeda diriken dan warisken kasopanan Tionghoa, marika seperti ter-19