Halaman:Doea kapala batoe.pdf/17

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi


Ban Tjiang tanja: — Kenapa Khong Tjoe namaken marika orang goembira?

Bing Tjoe kata: — Marika poenja hati besar, kendati kelakoeannja tida bisa bandingken bitjaranja. Khong Tjoe bilang: ,Saja paling tida satoedjoe pada orang orang jang berlaga sopan. Marika bikin roesak Kabedjikan.'

Ban Tjiang tanja: — Siapa itoe orang orang jang berlaga sopan?

Bing Tjoe menjaoet: — Marika tjela orang orang jang goembira dengen kata: ,Boeat apa bitjara besar? Toch kau poenja kelakoean tida tjotjok dengen kau poenja bitjara. Dalem doenia orang moesti toeroet djalannja doenia.' Begitoelah marika menggerembeng seperti thay-kam.

Ban Tjiang tanja: — Di segala tempat marika dinamaken orang sopan dan orang pantes. Toch Khong Tjoe namaken marika toekang bikin roesak Kabedjikan. Kenapa?

Bing Tjoe kata: — Kaloe orang maoe tjela marika, tida taoe moesti moelain di-mana, kaloe orang maoe ketawain, ia' orang tida11