Halaman:Doea kapala batoe.pdf/16

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi


Satoe Katja.

Ban Tjiang tanja pada Bing Tjoe: — Koetika Khong Tjoe ada di Tin, ia kata: ,Kenapa saia tida poelang? Saja poenja kawan kawan di roema ada goembira dan tjakep.‘ Kenapa itoe waktoe Khong Tjoe inget pada moerid-moeridnja jang goembira di Lou?

Bing Tjoe djawab: — Sebab Khong Tjoe tida bisa dapet orang jang kenal Tiong, maka sedikitnja ia maoe dapetken orang jang goembira. Orang jang goembira bisa madjoe. Boekan sekali Khong Tjoe tida soeka pada orang jang kenal Tiong. Tapi ia tida bisa dapetken orang jang demikian, maka ia merasa poeas dengen orang jang goembira.

Ban Tjiang tanja lagi: — Siapakah bisa dinamaken orang goembira?

Bing Tjoe djawab: — Itoelah ada orang orang seperti Kioe Tjiang, Tjong Si dan Boe Pi.10