Halaman:Doea kapala batoe.pdf/145

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi


Kaloe ternjata dr. Yap poenja katerangan ada begitoe lema seperti toean Kan Hok Hoey poenja alesan-alesan, itoelah nanti malahan aken membikin lebi tegoe Sin Po poenja gerakan. Tjoema di-sini ada satoe gandjelan jang saia pertjaia dr. Yap ada bersedia boeat kasi laloe bila ia poenja hati betoel bersi: ia koedoe berdjandji bagimana djoega tida nanti maoe trima angkatan djadi lid Volksraad atawa laen madjelis dalem doea poeloe taon pertama, boeat boektiken bahoea ia poenja motief ada soetji, berhoeboeng dengen perlanggaran djandji jang soeda dilakoeken oleh toean Kan Hok Hoei, sekalian boeat gentjet segala tjoeriga.

Kaloe ia tida maoe bikin itoe perdjandjian, ternjata toean Tjoe Bou San tida sala, dr. Yap tida beda dari toean Kan Hok Hoei dan kaoem officier Tionghoa jang maoe tjari nama dan kahormatan di Volksraad.

Djika bener dr. Yap maoe bekerdja goena bangsa Tionghoa, ia bisa kerdja lebi banjak di blakang kleer, apa lagi ia boekan satoe toe-139