Halaman:Doea kapala batoe.pdf/124

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi


tentoonstelling-tentoonstelling soelaman jang saia soeda sengadja koendjoengin di Paris, Bruxelles dan Berlin serta London. Nona Tionghoa tida kerdja productief, kaloe ini tenaga diorganiseer, bisa terbitken kapital serta toeladan bagoes.

Badjoe kaos ada tjotjok dengen kaperloean di Hindia, orang Boemipoetra maoe madjoe, hingga hendak bli banjak barang.

Doea poeloe taon doeloe djarang orang Madoera pake badjoe, sepoeloe taon lagi nanti miljoenan orang Boemipoetra aken pake sepatoe dan topi serta minoem bier.

Fabriek bier dan cigaret soeda madjoe keras di Japan dan Tiongkok sedeng ini doea matjem barang poen ada tjotjok betoel boeat kaperloean Hindia, sebab hawa panas dan dengen perlarangan madat nanti orang aken meroko lebi banjak, seperti soeda ternjata di Tiongkok.

Orang Tionghoa di Hindia masi giling cigaret dengen tangan, satoe hari bisa bikin 1000 batang, sementara di Europa soeda ada masin118