Halaman:Boekoe Peringatan dari Staatsspoor-en Tramwegen di Hindia-Belanda 1875-1925.pdf/47

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini telah diuji baca

47

Selandjoetnja pada Hoofdbureau diadakan soeatoe kantor statistiek oentoek Personeele Zaken, kantor mana pada tahoen 1922 dihapoeskan lantaran dari penghimatan (bezuiniging). Djoega diadakan peratoeran jang lebih baik tentang tempo bekerdja dan tempo mengaso (dienst- en rusttijden), sedang kesoesahannja pegawai dari hal kekoerangan roemah itoelah telah dihapoeskan dengan soeroeh membikin beberapa roemah-roemah oentoek pegawainja. Dari hal ini orang boleh menjatakan di Manggarai dan Patjarkeling. Djoega dari hal vlijtpremie boeat sekalian pegawai, ja-itoe barang siapa tiada pernah atau tiada sering meninggalkan kewadjibannja (absent), tentoe akan membilang terima kasih kepada biliau itoe.

Didalam pimpinannja Bestuur jang pertama, jang mengganti toean Damme, maka waktoe harganja beras ada terlaloe amat tingginja, kepada pegawai bangsa Boemipoetera telah diberikan „rijsttoeslag” boeat sementara tempo. Soedah itoe maka semoea gadjihnja pegawai jang tiada gegradueerd (ongegradueerd personeel) ditambah dengan 15%, sedang diadakan djoega peratoeran „dienst- en rusttijden” jang baroe.

Dibawah pimpinannja Hoofdinspecteur van Sandick, maka semoea pengatoeran itoe seboleh-boleh diteroeskan, malahan jang boleh lantas diperbaiki lagi.

Didalam boelan Mei 1923 tertjaboetlah pemogokan diantaranja pegawai Boemipoetera, lantaran mana jang kebanjakan lantas mendapat sengsara. Amat banjak sekali antaranja pemogok-pemogok itoe jang dilepas dari djabatannja, sehingga ra'jat roemahnja djatoh didalam kemelaratan, pada hal diantaranja pemogok-pemogok ini jang kebanjakan tjoema toeroet sadja pada pemimpinnja. Lambat laoen maka pemogok-pemogok itoe diambil kombali didalam dienst, sehingga dapat mengoerangkan pada kesengsaraannja orang jang sebanjak itoe.

Dari Hoofdinspecteur Staargaard kami dapet mentjatet, bahwa biliau itoe telah mengadakan bedrijfspremie, jang boleh dibilang mengganti sebagian pada vlijtpremie.

Pertjobaan akan mengadakan „Georganiseerd overleg” itoelah sampai pada sekarang ini belom mendapat kepoetoesan jang tetap, akan tetapi boleh diharap djadinja itoe pada waktoe jang akan datang.

Diatas telah ditjeriterakan dengan pendek dari hal mengadakan „Commissie van Onderzoek en Advies” itoe dari hal perkara hoekoeman, sedang keperloeannja itoe, orang soedah dapat mengerti sendiri dari namanja. C. 0. A. ini kalau bisa akan dioebah atau ditambah, soepaja poetoesannja dapat menetapkan, tetapi keadaannja itoe masih dipeladjarkan.

Dengan mengambil werkplaats-dokter dan spoorweg-dokter didalam dienst, maka orang dapat kelonggaran banjak boeat mengobatkan dirinja.

Dari hal mendirikan Cooperatieve V erbruiksvereeniging oleh pegawai-pegawai, maka dari fihak dienst telah mandapat banjak pertoeloengan.