Halaman:Boe Beng Hiap Kek.pdf/93

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

— 89 —

dan achirnja iapoenja djiwa djadi tiwas. Sedeng Tjeng Sian Hweeshio bersama iapoenja satoe kawan, jang bernama Tjhio Goan Beng telah linjap entah kemana perginja. Sekarang tikoan djoestroe repot bikin papreksahan di roemahnja The Tay Hou, sebab hal itoe moelanja terdjadi di itoe roemah, kamoedian iaorang bertempoer keras di satoe lapangan deket satoe gombolan poehoen tjemara, jang deket pintoe kota barat.”

Boeat menggampangken pada pembatja, baeklah kita toetoerken kedjadiannja itoe perkara dengen langsoeng, sebab Tan A Toa jang denger kabar dari loewaran, tentoe sadja tida bisa taoe doedoeknja perkara jang betoel, katjoeali bagian-bagiannja jang paling penting.

Tatkala Tjeng Sian Hweeshio bersama Tjhio Goan Beng mengintip di kantoornja tikoan, ternjata tida benar kaloe dibilang bahoea sadari terdjadinja itoe perkara Hee Pat diloekai oleh Boe Beng Hiap Kek, ini tetamoe malem tida pernah dateng lagi ka itoe kantoor, hanja saban doea tiga malem satoe kali, itoe hiapkek soeka dateng mengintip ka itoe kantoor, perloenja boeat mendapat taoe bagimana itoe tikoan poenja sikep dan gerakan terhadep pada iapoenja oeroesan. Dari kantoornja itoe tikoan ia pergi ka roemahnja The Tay Hou di Thay-swee-tjhung, perloe­nja boeat mengintip gerakannja Tjeng Sian Hweeshio. Maka malemannja itoe kapala goendoel brangkat ka Hoet-nia boeat mengoendang pada Tie Tjong Siansoe, dengen lantas soeda dikatahoei oleh Boe Beng Hiap Kek, kerna ia mengintip di kamarnja Hee Pat jang sakit, siapa bitjaraken itoe oeroesan sama iapoenja soedara angkat jang paling moeda, Tjhio Qoan Beng. Dan itoe malem, sebagimana biasanja, Boe Beng Hiap Kek dateng mengintip lagi, pada sasoedanja berselang