Halaman:Boe Beng Hiap Kek.pdf/64

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

— 62 —

orang jang tida takoet mampoes, boleh naek ka sini dan bertaroeng pada kaoe poenja toaloya, djangan salempang, dengen lekas akoe anterken iapoenja djiwa ka acherat boeat katemoeken Giamkoen."

Itoe tantangan soeda membikin Tjeng Sian Hweeshio djadi sanget panas, ia pesen sedikit perkatahan pada Tjhio Goan Beng, kamoedian ia berseroeh dengen keras ; „Kaoe poenja siansoe sekarang dateng boeat ambil kaoe poenja kapala !" Berbareng dengen itoe ia berlompat naek ka atas itoe genteng ; tapi baroe sadja itoe kapala goendoel bisa berdiri di atas kadoea kakinja. Boe Beng Hiap Kek lantes menioep ka djoeroesannja ia itoe poenja dada, hingga Tjeng Sian rasaken iapoenja dada djadi sesak dan djato tjelentang ka atas genteng dengen terbanting. Boe Beng Hiap Kek lantes tertawa bergelak-gelak.

„Kapala goendoel jang trapoenja kamampoean satoe apa," kata ia achirnja, „toch maoe bertingka oendjoek kakosenan di hadepankoe; tapi baroe sadja akoe tioep dengen lantes kaoe djadi roeboe sebagi satoe anak-anakan kertas. Kaoe poenja toalaya tida ada itoe kasempetan boeat meladenin lebih djaoeh pada kaoe, dan sekarang djoega akoe maoe berlaloe dari sini."

Sahabisnja berkata begitoe, tjoema keliatan sadja satoe sinar merah-darah melajang ka atas oedara laksana satoe paser, dan achirnja djadi linjap ka djoeroesan barat.


VI.

Mengoendang orang pande.


Tjeng Sian Hweeshio sama sekali tida mendoega, jang ia dengen gampang sadja dibikin tergoeling oleh